XII gl. Otkrivenja

Ići dole

XII gl. Otkrivenja

Počalji od lavić taj 2014-10-18, 22:41

Ova glava ima ključnu ulogu za ispravno razumevanje 7,11,13,14,i 17 glave Otkrivenja jer je ona raskrsnica koja pokazuje pravce prošlosti i budućnosti.
Svaki znak ili utvaru ili san što čovek vidi dobija ih kao na platnu i naravno na nebeskom svodu. Sva zbivanja viđena na nebu su se dešavala na zemlji ovo naočigled beznačajno napominjanje je važno jer neki misle da su iz Danilove vizije one 4 zveri prikazane kao da žive na nebu dok drugi vide Jovanov opis žene na nebu kao stvarnu ženu na nebu, eto kako je žalosno kad se neveruje Bibliji jer ona samu sebe najbolje tumači.

Slike viđene gore neznače da se viđeno gore i nalazi jer bi u ovom slučaju Rimsko kao i Jevrejsko carstvo bilo na nebu a ne na zemlji. Žena obučena u veliku svetlost predstavlja ostatak pravednog Jevrejskog naroda. Ta žena ima muža a taj muž je Bog. ,, Nećeš se više zvati ostavljena, niti će se zemlja tvoja zvati pustoš, nego ćeš se zvati milina moja i zemlja tvoja udata, jer ćeš biti mio Gospodu i zemlja će tvoja biti udata.'' Isaija 62. 4
Apostol je rekao za ostatak od Izrailja da je devojka i kakva treba da bude:
,,Jer revnujem za vas Božijom revnosti, jer vas obrekoh mužu jednome, da djevojku čistu izvedem pred Hrista.'' II Korinćanima 11. 2

Pomenuta grupa je ostatak od tadašnjeg Izrailja ,, Da nam Gospod nad vojskama nije ostavio malo ostatka, bili bi smo kao Sodom, izjednačili bi smo se s Gomorom.'' Isaija 1. 9
Žena ima muža koji će je obući u belu svilu i uzeti sebi. Žena stoji na manjoj svetlosti(mesecu) odnosno temelju otačke vere(stari zavet) ali se oblači u veću svetlost opravdavši se boljim obećanjem i savršenom žrtvom(novim zavetom).Ona na glavi ima venac a on uvek predstavlja pobedu i sastavljen je od dvanaest zvezda, te zvezde su 12 Izrailjevih (pobedničkih) plemena jer se njihovo carstvo sastojalo od njih.

Ovde je još važno napomenuti da je ostatak 12 plemena Izrailjevih. ,,I beše trudna'' u okrilju Izrailja rađa se Mesija kroz obećanu lozu jer ta žena udata za Boga predstavlja Izrailj jer piše ,, ...zvaćeš se udata.'' Sledeća slika govori o crvenoj aždaji sa 7 glava i na glavama carske krune ona ima i 10 rogova (teritorija-sila). Ovaj opis predstavlja Rimsko carstvo jer su njeni vladari nosili crvenu boju a imalo je 10 provincija i grad Rim na 7 brežuljaka na kojima su vladale pomenute carske glave.

Ta zver u obliku Rimskog carstva porobljava Izrailj zato dobija taj naziv zveri. Aždaja ima glavu i ona označava vođe a rep predstavlja njenu odpadničku silu kojom ruši pravednike. Kako satana obori trećinu anđela tako i njegova oruđa na zemlji kojima je dao oblast i silu veliku oboriše trećinu pravednika na zemlji jer su pravednici opisani kao sjajne zvezde (Dan. 12.3 Dan. 8. 10 Juda 1. 13 Dela 7. 43 Isaija 14. 12 I Moj. 37. 9 IV Moj. 24. 17 Otk. 8. 10'12 Otk. 9. 1 Otk. 6. 13 Otk. 1. 16 Otk. 12. 1 Otk. 22. 16)

Istorija potvrđuje mračni period aždajine vlasti i njeno ubijanje pravednika. Ta aždaja je bila prisutna na teritoriji Izrailja u vreme rađanja Mesije i čekala je da ubije dete kad se rodi preko svojih oruđa. Ovim je završen opis prošlosti gledano iz današnjeg vremena a od šestog stiha počinje budućnost i za nas. Prvi deo priče završava uzimanjem deteta k Bogu i prestolu njegovom. Drugi deo nas vraća na opis žene sa početka glave (Izrailja) koji će u budućem vremenu bežati u pustinju u čijem se okruženju i nalazi gde će od Boga imati spremljeno mesto sa hranom i vodom.

Kad ta žena beži? Onog momenta kad zver koja nosi tri šestice na glavi a predstavljaju ime hulno i zove se čovek bezakonja sedne u Jerusalemski hram i bude zahtevao da ga i Jevreji obožavaju kao Boga i odmaraju u dan koji nije Bog zapovedio već zver. Što se tiče hrane u pustinji već nam je poznato o čemu je reč a i stari proroci pišu da je to mana što i Jovan potvrđuje.
,, Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobjedi daćumu da jede od mane sakrivene, i daću mu kamen bijel, i na kamenu novo ime napisano.'' Otk. 2. 17
,, I na svakoj gori visokoj i na svakom humu visokom biće izvori i potoci, kad bude pokolj veliki, kad popadaju kule.'' Isaija 30. 25

Zašto žena beži u pustinju? Zato što čovek zver u kome prebiva duh satanski dobija svoje vreme od tri i po godine (daće mu se u ruke za tri i po vremena) da menja vremena (dane) i zakone (Božije reči).Na kraju tih dana satana se definitivno zbacuje sa neba zajedno sa svim odpalim anđelima i više se neće popeti gore (,,i više im se ne nađe mesta na nebu''). Ta aždaja je satana i on ima svoju oblast na zemlji a to su teritorije Rimskog carstva
,, i dade joj (zveri) zmija silu svoju, i presto svoj, i oblast veliku'' Otk. 13. 2
Sad je veoma važno zapaziti kad se konačno zbacuje satana sa neba sa svojim anđelima
,, i čuh glas veliki na nebu koji govori: sad posta spasenje i sila i carstvo Boga našega, i oblast Hrista njegova; jer se zbaci opadač braće naše, koji ih opadaše pred Bogom našijem dan i noć.'' Otk. 12. 10

Čuje se veliki glas na nebu koji najavljuje pošetak carstva ,,sad posta spasenje i sila i carstvo'' tad je definitivno zbačen satana koji je ljut i traži na zemlji ostatak pravednika da bi ih pobio. Koji je to momenat u istoriji? ,,

i sedmi anđeo zatrubi i postaše veliki glasovi na nebesima govoreći: posta carstvo sveta Gospoda našega i Hrista njegova i carovaće vavijek vijeka'' Otk. 11. 15
Ovde se čuje takođe veliki glas na nebu koji najavljuje istu stvar kao i u Otk. 12. 10 a to je početak carstva Gospoda i Hrista. Ako znamo da sedma truba najavljuje zadnje zlo neposredno pred Hristov dolazak na oblacima onda vidimo da satana ima malo vremena za svoj prljavi posao jer će ubrzo biti vezan (posle sedme trube).

Neke crkve uče da je satana definitivno zbačen pre 20 vekova pa ako je to učenje tačno onda je tad trubila sedma truba i postalo je carstvo Hristovo tad. To znači da su se svih 7 zala izlila tad i da je satana vezan i počelo je 1000 godišnje carstvo pre 2000 godina. Ako je pre 20 vekova rečeno da satana malo vremena ima kako se onda za isti vremenski interval govori da je to dug period? Piše: ,, dugo će sinovi Izrailjevi biti bez žrtve, oplećka, cara itd.'' A oni su bez svega toga preko 19 vekova pa ako je i satana tad zbačen pa do vezivanja koje predstoji prošlo je preko 19 vekova.

Bog nam ne dozvoljava da grešimo ako verujemo njegovoj reči zato nas upozorava da satana ,, malo vremena'' ima a da će sinovi Izrailjevi biti ,, dugo vremena'' bez pomenutih elemenata. Nastavimo dalje pa ćemo na kraju teksta napraviti kratak osvrt na taj detalj i napraviti poređenje. Satana goni ženu koja rodi muško to jest ostatak Izrailja kroz čiju lozu dođe Mesija. Zmija zna da je ostatak sakriven u pustinji i da mu Bog obezbeđuje manu i vodu zato šalje vojsku koja treba da pobije taj ostatak ali Bog deluje razdvojivši zemlju i vojska propade u ponor.

Zmija će još tražiti među ostalim Jevrejskim narodom one što veruju u Hrista i drže zapovesti Božije da ih pobije jer će 144000 biti zaštićeni u pustinji od smrti pečatom Božijim na čelima svojim dok će ostali pravednici uglavnom biti pobijeni (,,...da se pobiju koji se god ne poklone ikoni zvrinoj.'')Bog vodi i čuva 144000 jer su bez mane i oni su muške device (nisu spoznali žene) a to nije svima dato već njima. Veoma je važno primetiti kad se najavljuje početak Božijeg i Hristovog carstva jer se tad i satana(kratko pre toga) definitivno zbacuje da bi ovde dole dok nebude vezan i bačen u dubinu zemlje (mesto napravljeno za njega) što više naneo zla.

Sad se vratimo analizi zbacivanja satane, crkve koje uče da je satana trajno zbačen sa neba i da gore više nema pristup uglavnom se pozivaju na Hristove reči. ,,Ja videh sotonu gde pade s neba kao munja'' ove reči ne govore o trajnom zbacivanju satane već o silasku satane da kuša narod a prvenstveno apostole zato ih Hrist upozorava kako satana ište apostole da ih čini kao žito odnosno provejava kušnjom. Hrist još govori: ,,sad je sud ovom svetu sad će biti isteran knez ovoga sveta napolje.'' Jovan 12. 31

Neko bi mogao reći da se nije desio sud svetu pre 20 vekova ali ipak jeste i on se odnosio na žitelje koji ne prihvatiše Hrista jer odbacujući njega osudiše sebe jer piše da će se svojim rečima spasiti (priznajući Hrista) i da će se svojim rečima osuditi (odbacujući Hrista). ,, Koji njega (Hrista) veruje ne sudi mu se, a koji ne veruje već je osuđen, jer ne vjerova u ime jedinorodnog sina Božijega'' Da je satana definitivno zbačen pre 20 vekova tad bi se začula sedma (zadnja-poslednja) truba jer njenim trubljenjem se najavljuje radosni događaj ,,i sedmi (zadnji) anđeo zatrubi i postaše veliki glasovi na nebesima govoreći:posta carstvo sveta Gospoda našega i Hrista njegova i carovaće vavijek vijeka'' Otk. 11. 15 tad bi i mrtvi vaskrsnuli jer nam je rečeno da će se to desiti u poslednjoj trubi pa bi i carstvo počelo još pre 20 vekova.

Ponavljam, onog momenta kad se trajno zabrani pristup satani na nebu tad postaje carstvo Boga i Hrista njegova jer tako usta Božija rekoše: ,,I zbačena bi aždaja velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koji vara sav vasioni svijet, i zbačen bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom. I čuh glas veliki na nebu koji govori: sad posta spasenje i sila i carstvo Boga našega, i oblast Hrista njegova; jer se zbaci opadač braće naše, koji ih opadaše pred Bogom našijem dan i noć.'' Gore napomenuh da treba uporediti ova dva stiha a to su Otk. 12. 9 i 10 sa stihom Otk. 11.15 jer oba opisuju isti događaj s tim što u 11. 15 govori u kom će se to vremenu desiti.

Mi znamo da carstvo ne počinje dva ili tri puta već jednom i traje u sve vijeke vijekova. Gornja dva stiha opisuju stvari koje se dešavaju u isto vreme a to je trubljenje 7 trube i početak carstva i od tad satana malo vremena ima.Satana šalje zemaljsku vojsku kroz svoja oruđa da u pustinji nađu one pravednike što im Bog obezbeđuje hranu i vodu te da ih pobiju ali otvara se zemlja odjednom i popada vojska u provaliju kao u doba Mojsijeve potvrde od Boga da je on ( Mojsije) taj koga narod treba da sluša kad se takođe zemlja otvori i proguta gunđače (Koreja i družinu). Ova glava je dobar pokazatelj vremena, progonioca i progonjenih. U opisanoj glavi se lepo vidi delovanje satane pre 20 vekova i ko su bila tad njegova oruđa i teritorija a u drugoj slici iste glave kako će na kraju delovati i preko koga odnosno isti saveznici u zlu će raditi iste stvari.

Isaija 34
34:4 I sva će se vojska nebeska rastopiti, i saviće se nebesa kao knjiga, i sva vojska njihova popadaće kao što pada list s vinove loze i kao što pada sa smokve.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu