Obožavanje Marije (poruke sa neba)

Ići dole

Obožavanje Marije (poruke sa neba)

Počalji od SION taj 2013-11-26, 15:20

OBOŽAVANJE MARIJE

Možda najveći dokaz da se obožavanje Marije razvilo iz nekadašnjeg kulta paganske
boginje Majke, nalazimo u činjenici da je u paganskoj religiji majka bila obožavana u jednakoj
meri kako i njen sin, pa i više od njega.
Ta činjenica je glavni ključ za rešavanje zagonetke “tajna Vavilon”! Istinsko hrišćanstvo uči
da je Gospod Isus, i samo On - put, istina i život; da samo On može da oprosti grehe; da je samo
On živeo životom koji nikad nije bio zamrljan grehom i da je On taj koga trebamo obožavati, a
nipošto njegova majka. Međutim, rimokatolicizam na mnoge načine uzvisuje i Majku,
pokazujući tako da je paganstvo izvršilo uticaj na njega.
Možemo putovati širom sveta, i ako navratimo u masivnu katedralu ili seosku kapelicu
videćemo da Marijin kip zauzima istaknuti položaj u njoj. U moljenju krunice, molitva “Zdravo
Marijo” moli se devet puta više nego molitva “Oče naš”. Katolici su naučeni da je razlog za
molitvu Mariji taj da ona može preneti molbu svome sinu Isusu, pa će On, budući da mu je ona
majka, zbog nje uslišiti traženje. Zaključak koji proizilazi iz toga je da Marija poseduje više
razumevanja i sažaljenja, i da je milostivija od svog sina Isusa. Savršeno je jasno da je ta misao
upravo suprotna učenju Svetoga pisma, pa ipak se često ponavlja u katoličkim spisima.
Poznati rimokatolički pisac Alfons Liguori opširno piše o tome da su uspešnije molitve
upućene Mariji nego Hristu. Usput rečeno, Liguori je 1839. godine od strane pape Gregorija
XIV kanonizovan, proglašen svecem, a papa Pije IX ga je proglasio doktorom Katoličke crkve.
Na jednom mestu u svojim spisima on opisuje zamišljenu scenu u
kojoj grešnik vidi dvoje stepenica kako vise sa neba. Isus je na
vrhu jednih stepenica, dok je Marija na vrhu drugih. Kada je
grešnik pokušao da se popne na prve stepenice ugledao je
Hristovo gnevno lice pa je poražen pao sa njih. Kada je nakon toga
počeo da se penje na Marijine stepenice, popeo se vrlo lako, a ona
ga je srdačno dočekala, uvela u nebo i predstavila Hristu! Tada je
sve bilo u redu. Svrha ove priče je da pokaže kako je mnogo lakše i
uspešnije doći Hristu uz Marijino posredovanje.39
Isti pisac je rekao kako grešnik koji se osmeli da dođe
direktno Hristu može to da učini samo s osećanjem užasa pred
njegovim prokletstvom. Ali, ako uputi molitvu Devici, ona samo
treba svome sinu da “pokaže grudi koje je sisao” i njega će
trenutno napustiti gnev!40 Takvo rezonovanje je u direktnoj
suprotnosti sa primerom iz Svetog pisma. “Blažena je utroba koja
te je nosila”, rekla je jedna žena Isusu, „i dojke koje si sisao!” “Ipak su više blaženi oni koji služaju
Božju reč i drže je”, odgovorio je Isus!41 Sa druge strane, takve ideje o grudima nisu bile strane
obožavateljima paganske boginje Majke. U arheološkim istraživanjima su iskopani njeni
kipovi na kojima su grudi često ekstremno velike u odnosu na telo, a u slučaju Dijane, da bi se
simbolizovala njena plodnost prikazivana je sa, ni više ni manje nego - stotinu grudi!
Sledeći primer uspostavljanja prakse glorifikovanja Marije, možemo videti u doktrini
“bezgrešnog začeća”. Tu doktrinu je 1854. godine definisao i uspostavio papa Pije IX, a u njoj
se tvrdi da je blažena Devica Marija “u trenutku svog začeća... očuvana imunom od sve ljage
prvobitnog greha.”42 Izgleda da je to učenje samo još jedan pokušaj da se Marija predstavi što
više nalik paganskoj boginji, jer se u starim mitovima takođe verovalo da je boginja bila
natprirodno začeta! Priče se razlikuju od naroda do naroda, ali sve govore o natprirodnim
događajima u vezi njenog dolaska na svet, te da je bila superiornija u odnosu na obične
smrtnike, da je bila božanskog porekla. Postepeno, da učenje o Mariji ne bi bilo inferiorno u
odnosu na ono o boginji Majci, bilo je nužno učiti da je Marijin dolazak na svet takođe
uključivao natprirodni element.
Da li je učenje da je Marija rođena “bez ljage prvobitnog greha”, zasnovano na Bibliji?
Odgovorićemo na to pitanje rečima Katoličke enciklopedije. “Direktan ili kategorički i uverljivi
dokaz te dogme ne može se pronaći u Svetome pismu.” Na istom mestu je istaknuto da su te
ideje doživele postepeni razvoj unutar crkve.43
Treba istaći da je ovo osnovna i možda najvažnija razlika između rimokatoličkog i
biblijskog pogleda. Rimokatolička crkva je, kao što i sama priznaje, vekovima rasla i razvijala
se na mnoštvu tradicija i ideja primanih kroz sve te vekove od crkvenih otaca i iz Svetog
pisma, pa čak i na verovanjima prihvaćenim iz paganstva (ako su mogla biti hristijanizovana).
Koncepti iz svih tih različitih izvora bili su mešani i razvijani na crkvenim koncilima, da bi
konačno postali dogme. Sa druge strane, gledište koje su biblijski religiozni ljudi pokušali da
obnove je povratak Bibliji kao najispravnijoj osnovi za doktrine, i prihvatanje ideja koje su se
razvile u kasijim vekovima u onoj meri u kojoj su u skladu sa Biblijom.
Ako se vratimo Bibliji, možemo da zaključimo da ne samo da u njoj ne postoji bilo kakav
dokaz da je Marija začeta bez greha, već ona tvrdi upravo suprotno. Iako je Marija bila od Boga
izabrana kao pobožna i moralna žena, devica, ona je bila ljudsko biće kao i bilo koji član
Adamovog roda. “Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božje”,44 a jedini izuzetak je bio Isus
Hristos. Mariji je trebao Spasitelj kao i svim ostalim ljudima i to je otvoreno priznala kada je
rekla: “...obradova se duh moj Bogu, mome spasitelju.”45
Ako je Mariji trebao Spasitelj, onda je jasno da ona sama nije bila Spasitelj. Ako joj je trebao
Spasitelj trebalo joj je i spasenje, oproštenje i otkupljenje, kao i svim ljudima.
Da bi Hristos bio osoba sa božanskom prirodom, nije bilo nužno da njegova majka bude
neka vrsta uzvišene božanske osobe. Po Bibliji, Isus Hristos je bio božanskog porekla jer je bio
jedinorodni Božji Sin - njegova božanska priroda potiče od njegovog božanskog Oca.
Tvrdnja da je Marija bila superiornija u odnosu na druga ljudska bića nije bila deo Isusove
nauke. Jednom prilikom, kada je neko spomenuo njegovu majku i braću, Isus je upitao: “Ko je
moja majka, i ko su moja braća?”, i tada je, ispruživši ruku prema svojim učenicima, odgovorio:
“Evo moje majke i moje braće! Jer ko god čini volju Oca moga koji je na nebesima, on je brat
moj i sestra i majka.”46 Ove reči potpuno jasno pokazuju da je svako ko živi u skladu sa Božjom
voljom nedvosmisleno na istom nivou s Marijom.
Svakodnevno, po celom svetu, katolici mole “Zdravo Marijo”, krunicu “Anđele čuvaru”,
“Litanije blaženoj Devici Mariji” i druge molitve. Pomnoživši broj tih molitava sa brojem
katolika koji ih svakodnevno izgovaraju, neko je izračunao da Marija treba da sasluša oko
46.000 molitava u sekundi! Iako je očigledno da osim Boga to niko drugi ne može, mnogi ipak
veruju da Marija čuje sve te molitve, pa je i to jedan od razloga zbog čega je bilo nužno uzdići
je na nivo božanstva, bilo to biblijski zasnovano ili ne.
U pokušaju da opravdaju mišljenje da je Marija toliko uzvišena, neki navode reči koje joj je
uputio anđeo Gavrilo: “Blažena si među ženama”. Međutim, to ne može da bude razlog da se Marija smatra božanskom osobom. Vekovima pre nego je Marija bila blagoslovljena tim
rečima, sličnim blagoslovom je bila pozdravljena i Jailja, žena Evera Kenijina. Za nju je bilo
rečeno: “Blagoslovena među ženama Jailja, žena Evera Kenijina”.47
Pre Pedesetnice, dana kada se
Sveti Duh izlio na apostole,
Marija se sastajala sa ostalim
učenicima očekujući sa njima
obećanog Svetog Duha. Čitamo
da su se apostoli “istrajno i
jednodušno molili Bogu zajedno
sa ženama i Marijom, Isusovom
majkom, i njegovom braćom”.48
Za katoličku misao u vezi Marije
karakteristični su pokušaji da joj se da centralno mesto, kao što to pokazuje i gornja ilustracija
iz Official Baltimore Catechism (Službeni baltimorski katehizam).49
Kao što vrlo dobro znaju svi koji čitaju i proučavaju Bibliju, učenici tom prilikom nisu
čekali Mariju, oni su očekivali svog vaskrslog i vaznesenog Gospoda Isusa Hrista da na njih
izlije dar Svetoga Duha. Na crtežu takođe primećujemo Duha Svetoga (u liku goluba) kako leti
iznad Marije. Međutim, po izveštaju Svetog pisma, jedina osoba na koju je ikada sleteo golub
bio je Isus, a ne njegova majka. Ali, dobro je poznato da je paganska devičanska boginja Junona
često bila prikazivana sa golubom na glavi, kao što je to bio slučaj i sa Astarotom, Kibelom i
Izidom!50
Sledeće pokušaje da se Marija glorifikuje nalazimo u rimokatoličkoj doktrini o trajnom
devičanstvu. To je učenje da je Marija ostala devica celog svog života, ali kao što to
Enciklopedija Britanika objašnjava, doktrina o trajnom devičanstvu device Marije nije
postojala u prvih trista godina nakon Hristovog vaznesenja. Sve do koncila u Kalcedonu 451.
godine, ta izmišljotina nije bila zvanično priznata od strane Rima.51
Prema Svetom pismu Isusovo rođenje je bilo rezultat natprirodnog začeća bez učešća
zemaljskog oca.52 Nakon Isusovog rođenja Marija je rodila još dece koja su bila prirodno
potomstvo iz njenog braka sa Josifom. Isus je bio Marijin sin prvenac,53 što ne znači da je bio i
njeno jedino dete, već se nameće zaključak da je kasnije imala i drugorođeno dete, a verovatno
i treće itd. Sveto pismo spominje četiri Isusova brata: Jakova, Josiju, Simona i Judu.54 Kada su
se stanovnici Nazareta čudili otkuda Isusu tolika “premudrost i moć”, oni spominju i njegove
sestre govoreći: “Nisu li i njegove sestre sve kod nas?”. Reč sestre je u množini, pa tako znamo
da je Isus imao najmanje dve, a možda i više sestara, pošto ovaj tekst govori o svim njegovim
sestrama. Uobičajeno je da, ako govorimo o dve osobe upotrebljavamo reč obe, a ne sve. Može
se zaključiti da Sveto pismo govori o najmanje tri sestre. Dakle, ako je Isus imao četiri brata i
tri sestre, polubraću i polusestre, tada je moguće da je Marija rodila osmoro dece.
Pismo kaže da je Josif “...ne pozna dok ne rodi sina, kome nadenu ime Isus”.55 Josif je “nije
poznao” do Isusovog rođenja, no nakon što je Isus bio rođen, Marija i Josif su počeli da žive
kao muž i žena, pa im se rodilo još dece. Tvrdnja da je Josif sačuvao Mariju tako da je ostala
devica celog života, u potpunoj je suprotnosti sa Biblijom.
Kroz vreme otpadanja od istinite vere, a da bi se Marija što više poistovetila sa paganskom
boginjom Majkom, izmišljeno je da se Marijino telo nije raspalo, već da je u telu uznesena u
nebo i da je sada “kraljica neba”. Sve do 20. veka doktrina o Marijinom vaznesenju nije bila vanično uspostavljena od strane Rimokatoličke crkve. Tek je 1951. godine papa Pije XII
proglasio da se Marijino telo nije raspalo, već da je prenešeno u nebo.56 Reči svetog Bernarda
ovako sumiraju taj stav Rimokatoličke crkve: “Treći dan nakon Marijine smrti, kada je sveto
telo bilo uzneseno u nebeski raj... grob nije imao moć nad onom koja je bila bezgrešna... Ali,
nije bilo dovoljno da Marija bude samo prihvaćena u nebo. Ona nije mogla biti samo običan
stanovnik neba... ona je posedovala dostojanstvo nedostižno čak i najvišim arhanđelima.
Marija je bila krunisana od strane večnog Oca: postavljena je na presto s desne strane svome
sinu... Sada, iz dana u dan, iz sata u sat, moli za nas, postiže milost za nas, čuva nas od
opasnosti, štiti nas od iskušenja, izliva na nas blagoslove.”
Sve takve ideje u vezi Marije povezane su sa verovanjem da je ona bila telesno vaznesena
na nebo. Naravno, Biblija ne govori apsolutno ništa u vezi Marijinog vaznesenja. Upravo
suprotno tome, Jovan piše: “Niko se ne pope na nebo, osim onog koji siđe s neba, Sin
čovečiji...”57
Samo je Isus Hristos taj koji sedi Bogu s desne strane. On je taj koji izliva blagoslove na
ljude, a ne njegova majka.
U uskoj vezi sa molitvama Mariji je i predmet nazvan krunica, lančić sastavljen od petnaest
sekcija sitnih kuglica od kojih je svaka sekcija označena jednom debljom kuglicom. Krajevi
lančića spojeni su medaljicom s utisnutim Marijinim likom, za koju je spojen kratak lančić na
čijem se kraju nalazi raspelo. Kuglice na krunici služe za brojanje molitvi, molitvi koje se
neprekidno ponavljaju. Iako je taj predmet u širokoj upotrebi u Rimokatoličkoj crkvi, poznato
je da ne potiče iz hrišćanstva, već je i ranije bio poznat u mnogim zemljama. Katolička
enciklopedija navodi: “U skoro svim zemljama susrećemo se sa nečim što predstavlja brojanice
molitava ili krunice”. Dalje nastavlja s nabrajanjem brojnih primera, uključujući tu i kipove iz
drevne Ninive: dve krilate žene s krunicama u rukama, koje se mole pred svetim drvetom.
Vekovima se među muslimanima za nabrajanje Alahovih imena upotrebljava ogrilica sa 33, 66
ili 99 kuglica. Marko Polo je bio vrlo iznenađen kad je u 13. veku video kako malabarski kralj
koristi brojanicu od dragog kamenja za brojanje svojih molitvi. Franjo Ksaverski i njegovi
pratioci takođe su bili zapanjeni kada su videli da su krunice poznate i bliske japanskim
budistima.58
Oko 800 godina pre Hrista među Feničanima je niz kuglica, koji je predstavljao krunicu,
korišćen u obožavanju Astarote ili Aštarte, boginje Majke.59 Krunica se može videti i na starom
feničanskom kovanom novcu. Bramani još od davnina koriste brojanice sa više desetina ili
stotina kuglica. Poštovaoci indijskog boga Višne daju svojoj deci brojanice sa 108 kuglica.
Sličnu brojanicu koriste i milioni budista u Indiji i Tibetu. Šivini obožavatelji koriste brojanicu
uz pomoć koje ponavljaju, ako je moguće, svih 1008 imena svog božanstva.60
Nizovi kuglica za nabrajanje molitava su bili poznati i u maloazijskoj Grčkoj. Po mišljenju
autora Hislopa, takva je bila namena ogrlice koja se može videti na Dijaninom kipu. On takođe
ističe da su posebne ogrlice koje su u starom Rimu nosile žene, takođe služile za nabrajanje i
pamćenje molitava, a nazivale su se monile, što je značilo “podsetnik”.61
Najvažnija i najučestalija molitva krunice je “Zdravo Marijo”, koja glasi: “Zdravo Marijo,
milosti puna, Gospod s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje
Isus. Sveta Marijo, majko Božja, moli za nas grešnike sada i na čas smrti naše, amen.” Katolička
enciklopedija ističe da “postoji slabašan ili nikakav trag molitve Zdravo Marijo kao prihvaćene
formule pobožnosti pre 1050. godine.”62 Kompletna krunica uključuje 53 molitve “Zdravo
Marijo”, 6 molitvi “Oče naš”, 5 “Otajstava”, 5 meditacija o otajstvima, 5 “Slava Ocu” i “Apostolsko verovanje”. Može se zapaziti da se “Zdravo Marijo” ponavlja skoro devet puta
češće nego “Oče naš”. Može li molitva koju su sastavili ljudi, a upućena je Mariji, da bude devet
puta važnija i delotvornija od
molitve upućene Bogu, koju nas
je naučio Isus?
Obožavatelji boginje Dijane
stalno su ponavljali religijsku
frazu, kao na primer u Efesu
kada su “povikali svi u glas, i
vikahu oko dva sata: velika je
Dijana Efeška!”63 Isus je govorio
da je takvo ponavljanje molitve
paganski običaj. “Kad se molite”,
rekao je on, “ne umnožavajte
prazne reči kao pagani, koji
misle da će zbog mnoštva svojih
reči biti uslišeni. Ne budite kao oni, jer zna Otac vaš šta vama treba i pre vaše molitve”.64 U
tom odeljku Svetog pisma Isus jasno upućuje svoje sledbenike da ne mole jednu molitvu
ponavljajući je u nedogled. Značajno je da zapazimo da im je upravo nakon toga upozorenja
rekao: “Ovako se dakle molite: Oče naš, koji si na nebesima...”, pa je predao svojim učenicima
primer molitve, koju mi nazivamo molitvom “Oče naš”. Isus je ovu molitvu istakao kao
suprotnost paganskim molitvama, pa ipak su rimokatolici kasnije bili naučeni da mole tu
molitvu ponavljajući je. Ali, ako je to molitva koja se ne treba uzastopce ponavljati, koliko to
onda tek važi za molitvu Mariji, molitvu koju je izmislio čovek. Učenje molitvi napamet i
njihovo ponavljanje u nedogled uz pomoć krunice, više liči na proveru pamćenja, nego na
spontano obraćanje Bogu iz srca.
Poslednji izmenio SION dana 2013-12-09, 23:57, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Obožavanje Marije (poruke sa neba)

Počalji od SION taj 2013-12-09, 23:57

Ko je posrednik? Majka Božja ili Sin Božji?Poruke sa neba (prevara ili istina?)


avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Obožavanje Marije (poruke sa neba)

Počalji od SION taj 2013-12-10, 00:03

Što Biblija govori o Mariji

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Obožavanje Marije (poruke sa neba)

Počalji od SION taj 2014-03-06, 15:57

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Obožavanje Marije (poruke sa neba)

Počalji od SION taj 2014-06-11, 18:05

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Obožavanje Marije (poruke sa neba)

Počalji od SION taj 2014-08-05, 22:39avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Obožavanje Marije (poruke sa neba)

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu