Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Strana 1 od 2 1, 2  Sledeći

Ići dole

Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od STP taj 2015-02-17, 14:33

Pozdrav svim članovima foruma. Tema koju postavljam biće veoma opširna i postavljanjem iste ne želim da započinjem bilo kakvu raspravu,dakle ne očekujem da ljudi na ove argumente brže-bolje odgovore da eto "čisto bude odgovoreno" ...

Pozivam vas da zajedno radimo ono što Jevreji rade već 3000 godina - izučavamo Svete spise ,poredimo ih sa drugom literaturom i tako pravimo paralelu između onoga što je izvorno učenje i onoga što je pogrešno učenje.

ZAMOLIO BIH SVE ČLANOVE FORUMA DA NE KOMENTARIŠU TEMU PRE NEGO ŠTO PROČITAJU KOMPLETAN TEKST I VAŽNO JE PONOVO NAPOMENUTI DA JE TEKST POSTAVLJEN SA CILJEM ZAJEDNIČKOG ISTRAŽIVANJA TANAHA ("Starog zaveta"),A NE POTREBE ZA BILO KAKVIM NADMETANJEM I ODGOVORIMA,PA BI BILO ODLIČNO KADA BI PORED LIČNIH KOMENTARA BILO I NEKIH PITANJA KOJA MOŽEMO ZAJEDNO DA ANALIZIRAMO. POZIVAM SVE KOJI IMAJU ŽELJE ZA ISTRAŽIVANJEM BIBLIJE DA OTVORENOG UMA ČITAJU OVE TEKSTOVE. Hvala unapred.

Naime u jevrejskim krugovima odavno su tretirani svi postojeći hrišćanski "argumenti" pa ćemo krenuti redom:
Ko je m/Mesija ? Da li se u psalmima nalaze proročanstva o Isusu?

Jedan od često citiranih dokaza da je Isus Mesija jeste „ispunjenje“ psalma 22 u Novom Zavetu. Isti psalam se često naziva i „mesijanskim“ i veruje se da je reč o proročanstvu koje je Isus ispunio.

Ali, da li je to zaista slučaj?

Krenimo redom. Šta je uopšte m/Mesija u Bibliji? Šta ta reč znači?


Opštepoznato značenje jeste da je mesija pomazanik, tj. onaj na čiju glavu je izliveno ulje posle kojeg postaje određen za neku službu. Ali, da li ova reč ima neko šire značenje? Pogledajmo šta kaže Biblija.

Reč mesija se pojavljuje 39 puta u jevrejskim svetim spisima. Odnosi se na: izraelskog cara, prvosveštenika, Kira, pomazanika u Danilu 9 i pomazane kraljeve/careve.

Ono što je važno uočiti jeste da ne postoji mesija sa velikim M, ne postoji neki HaMešijah. Ne postoje stihovi u Tanahu koji kažu da će Mesija uraditi to i to, ili da će u budućnosti doći neka posebna, neodređena osoba koja će da uradi određene stvari i koju ćemo nazivati Mesijom. Svi stihovi u kojima se ova reč pominje se odnose na određenu istorijsku ličnost. U širem smislu, prva stvar koja je „mesija“ jeste stub iz 1. Moj 31:13, jer je i on pomazan.

Kada čitamo proroke, vidimo da je jedna od njihovih uloga bila da prenesu poruku ohrabrenja, da će jednog dana sve biti u redu, i da će Jevreji i ceo svet na kraju da žive u miru. Proroci često govore o tzv. mesijanskom dobu, gde će u Izraelu vladati car koji se sveopštim konsenzusom naziva mesijom. Nigde u Bibliji se za tog cara ne kaže da je HaMešijah, ali se negde od I veka p.n.e taj poslednji vladar počeo nazivati tim imenom. Ono što je važno da shvatimo jeste da proroci stavljaju mnogo,mnogo veći akcenat na okolnosti koje će vladati svetom, a ne na ličnost tog poslednjeg vladara.

Gledano striktno istorijski, jevrejska mesijanska paradigma je negde oko I veka p.n.e. doživela veliku promenu. Usled teškog ropstva pod paganskim narodima, koncept Mesije se menja i on od nekog ko će vladati u vreme globalnog mira, postaje neko ko će prvenstveno doći da oslobodi Izrael od rimske okupacije. Upravo zato je jako važno da znamo šta kaže sam „Stari Zavet“, jer, ne zaboravimo, u vreme Isusa,SZ je sve što su ljudi imali. Dakle, svaki koncept iz Novog Zaveta mora imati svoje poreklo u jevrejskoj Bibliji.

Kao što smo već rekli, postoje brojna proročanstva o dolazećem mesijanskom dobu i tzv. Mesiji. Stihova je mnogo, a mi ćemo navesti neke od njih. Prema Tanahu, ove stvari ćese dogoditi u vreme kad se pojavi Mesija:

a) povratak izgubljenih plemena (5.Moj 30:3, Isaija 11:11-12 43:5-6, Jeremija 3:18 30:3, 32:37, Jezekilj 11:17, 36:24)
b) obnova Hrama (Isaija 2:2-3, 56:6-7, 60:7, 66:20, Jezekilj 37:26-27, 40-44, Malahija 3:4, Zaharija 14:20-21)
v) svetski mir (Mihej 4:1-4, Osija 2:20, Isaija 2:1-4, 60:18, 65:25)
g) Mesija vlada Izraelom u vreme kad svi drže Toru (Jezekilj 37:24, 5.Moj 30:8.10, Jeremija 31:32, Jezekilj 11:19-20, 36:26-27).
d) svi znaju za Boga (Zah 3:9, 8:23, 14:9,16; Isa 45:23, 66:23; Jer 31:33; Jez 38:23; Psa 86:9; Sof 3:9)

Mesija mora da bude direktan potomak Davida i Solomona, iz plemena Jude (1.Moj 49:10; 2. Sam 7:12-14; 1.Dnv 22:9-10). Loza se nastavlja samo sa oca na sina (4.Moj 1:1-18) i Mesija mora imati zemaljskog oca i biti ,,običan” čovek.

Vidimo da u ta poslednja vremena, Izrael prima nagradu i blagoslove za svu muku tokom dugog i mučnog izgnanstva (Isaija 2:1, 40:2, 51:17-23, 60:10,15,16; 61:3,7,66:10-12; Jeremija 30:11, Mihej 7:8,9), svi narodi sveta se kaju što su progonili Jevreje (Isaija 41:11; 49:23,25,26; 60:10-14;61:6,9, Jeremija 30:16, Jezekilj 37:28, 39:25-29, Joel 4:2, 16,17, Mihej 7:10,16,17, Sofonija 3:20) i dolazi do potpunog pomirenja sa Bogom, koje je toliko jako, da Izrael postaje kanal preko kog Božija svetlost osvetljava sve ostale nacije (Isaija 52:10; 60:1,2,3,19,20; 61:11, 62:11,2, Jeremija 33:8,9)

Sve ovo je,recimo, lepo sjedinjeno u Jzk 37:21-28.

“Reci im: ‘Ovako kaže Gospod: ‘Evo, uzeću Izraelove sinove iz naroda u koje su otišli i sakupiću ih sa svih strana i dovešću ih u njihovu zemlju. Učiniću od njih jedan narod uzemlji, na Izraelovim gorama, i nad svima njima carevaće jedan car.
Oni više neće biti dva naroda, niti će više biti podeljeni na dva carstva. Neće se više skrnaviti svojim odvratnim idolima, ni svim svojim gadostima, ni svojim prestupima. Izbaviću ih iz svih njihovih mesta u kojima su grešili i očistiću ih, i oni će biti moj narod,a ja ću biti njihov Bog.
Moj sluga David biće im car, i svi će imati jednog pastira. Živeće po mojim zakonima i držaće se mojih odredaba i izvršavaće ih. Živeće u zemlji koju sam dao svom sluzi Jakovu, u kojoj su živeli vaši praočevi. U njoj će doveka živeti oni i njihovi sinovi i sinovi njihovih sinova. David, moj sluga, biće im poglavar doveka.
Sklopiću s njima savez mira. Biće to trajan savez s njima. Utvrdiću ih u njihovoj zemlji i umnožiću ih, zauvek ću postaviti svoje svetilište među njima. Moj šator biće nad njima, i ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod. Tada će narodi znati da sam ja, Gospod, posvetio Izrael, kad moje svetilište doveka bude među njima’.”

Još jedno poznato proročanstvo je ono iz Isaije 11. U tom poglavlju (kao i Jezekilju 37) vidimo fantastičan opis sveta koji će doći, gde se u prvih par stihova jasno navodi da će u to vreme (kada životinje postanu biljojedi, svet bude živeo u miru i svi Izraelci budu vraćeni u Obećanu zemlju) Izraelom vladati mudri naslednik iz Davidove loze.

Naravno, Isus nije ispunio ništa od ovih jasnih mesijanskih proročanstava. Hrišćansko objašnjenje jeste da će Isus to da uradi kada se bude vratio. No, pitanje koje se postavlja jeste – zašto sada smatrati da je mesija?

Jedan rabin je u razgovoru sa jednim hrišćaninom tvrdio da može da učini bilo koje čudo. Iznenađen, hrišćanski teolog je predložio da sagradi Hram, na šta mu je rabin odgovorio da će to uraditi kada se vrati.

Još jedan važan detalj je stih 11:3, gde se kaže da će taj izdanak „uživati u strahu od Gospoda“. Može li biti jasniji dokaz da je Mesija čovek? Hrišćanska doktrina(da je Mesija Bog), dosledno primenjena u ovom slučaju, značila bi da je Mesija/Bog podeljena, šizofrena ličnost koja uživa da se plaši sama sebe. Srećom, to nije ono što nam jevrejski spisi govore.

Vrlo važan aspekt cele ove priče jeste činjenica da su ovo jasna, precizna i proročanstva oko kojih se svi slažu da su mesijanska, i Jevreji, i hrišćani. Jedina „mala“ razlika jeste da hrišćani tvrde da će Isus sve ovo što Mesija o kom proroci govore ispuniti, učiniti kad se vrati. Ponovo, sasvim logično pitanje koje bismo trebali sebi postaviti jeste – zašto Isusa onda sada da smatramo Mesijom?

Ono što je činjenica jeste da Isus nije ispunio nijedno mesijansko proročanstvo i da se koncept Mesije u Tanahu i Novom Zavetu dramatično razlikuju.


"Stari" vs "Novi" Zavet

Uporedimo „starozavetne“ kriterijume za Mesiju sa jednim od kriterijuma koje Novi Zavet ima. U Mateju 21:33-43, Isus navodno tumači 22. stih 118. psalma - „Kamen koji su graditelji odbacili postao je kamen temeljac“ kao potvrdu da Jevreji gube svoje specijalno mesto kao izabrani narod – jer nisu smatrali da je Isus mesija i da na njihovo mesto dolaze neznabošci.

1) Ovo nije proročanstvo; događaj se već desio, i nema govora o nekom budućem ispunjenju.
2) Psalm 118 je pesma zahvalnica posle pobedonosnog povratka izraelskog kralja iz bitke. Stihovi 19-25 su se pevali kako je povorka ulazila u Hram. Od stiha 26, narod peva iz Hrama. Psalmi 113-118 predstavljaju 6 himni zahvalnica.
3) Stih 22 se može metaforički odnositi na Davida, kog su otac i braća odbacili kada je Samuilo došao da pomaže jednog od njegovih sinova kao sledećeg cara Izraela, može se odnositi na Izrael, kog su svi neznabožački narodi odbacili. Postoji i tumačenje da je ovaj stih i psalm nastao u vreme gradnje drugog Hrama i da bi ga trebalo posmatrati u tom kontekstu. No, ono što je za nas važno jeste da se ovaj psalm nikako ne može odnositi na Mesiju, jer ne postoji niti jedan stih gde se govori da će ta ličnost biti odbačena. Naprotiv, biće car Izraela i nezvanični vladar sveta!
4) Stih 22 je potpuno izvučen iz svog prirodnog konteksta.

Kakva razlika između mesijanskih kriterijuma u judaizmu i hrišćanstvu! Sa jedne strane, imamo potpuno jasne uslove i Mesiju u kog nema potrebe verovati, jer će biti tako očigledno da je on taj vladar. Upravo to i jeste suština znaka – da bude vidljiv. Zar zaista mislite da bi nas Bog držao u neizvesnosti po tako važnom pitanju? Oni koji čitaju i slušaju proroke znaju da to nije slučaj.


Odnos Bog – mesija

Još jedna važnastvar jeste da se u Tanahu uvek pravi jasna razlika između Boga i Njegovog pomazanika (mesije).

Avakum 3:13:„Izašao si da spaseš narod svoj, da spaseš svog pomazanika (mesiju)…“

S druge strane, u hrišćanstvu, Bog i Mesija su jedno te isto biće.

Zanimljivo je ida Matej 21:5 citira Zahariju 9:9, gde se kaže: „Raduj se mnogo kćeri sionska! Kliči pobednički, kćeri jerusalimska! Evo dolazi ti tvoj kralj! On je pravedan i SPASEN, ponizan je i jaše na magarcu, na magaretu, mladunčetu magarice“

Daničić prevodi ovu reč sa spasava, ali וְנוֹשָׁ֖ע  je u pasivu i njeno značenje je SPASEN. Ovo je zaista pucanj u nogu za hrišćanstvo i ideju da Mesija spasava. Sigurno je da Matej ne bi izneo ovu tvrdnju da je znao hebrejski original.

Jevrejski Mesija nije spasitelj, samo je Bog Spasitelj (Isaija 43:11).

Vrlo je moguće daje u svesti novozavetnih pisaca, koji su jako slabo poznavali hebrejski jezik,došlo do poistovećivanja dve reči - Mešijah (pomazanik) i Mošijah (spasitelj) – i njihovog stapanju u jednu. Iako sa naše tačke gledišta deluje da su ove reči jako slične, stvari su mnogo drugačije kada uđemo u hebrejski jezik.

Reč „mašijah“potiče od korena mem-šin-het, koji označava mazanje, pomazanje, dok reč„mošijah“ potiče od korena jod-šin-ajin, koji znači pomoći ili spasti. Jedino zajedničko slovo ova dva korena jeste šin, najčešće slovo u hebrejskom alfabetu. Slovo m u reči spasitelj (mošijah) je uobičajeni prefiks koji pretvara glagol u imenicu. Na primer, glagol cavah (zapovedati) postaje micvah(zapovest, uputstvo). Jasno je da su reči mašijah i mošijah tipičan primer homonima.


Psalm 22 je pesma o Mesiji?

Psalmi u judaizmu nemaju proročki karakter, u smislu da se bave predviđanjem i najavom budućih događaja. Ako je to slučaj, gde bi onda bilo najbolje tražiti mesijanska proročanstva? Uopšteno govoreći, u Tanahu postoje četiri vrste tekstova:

1. Narativni (priče o stvaranju sveta, Potopu, Avramu, itd; ovi tekstovi se uglavnom ne bave predviđanjem budućih događaja, jer su se događaji u njima već dogodili)
2. Zakonski (reč je o lošem izvoru stihova za ovo pitanje, sem u slučaju da nema nekih zakona o Mesiji, a svi znamo da ih nema)
3. Mudrosni (poezija i filozofija – tekstovi poučnog karaktera koji se ne bave dalekom budućnošću)
4. Proročanstva ( reči koje proroci prenose narodu).

Kao što vidimo u Bibliji, prorok je glasnogovornik, PR Boga (Aron). Njegova osnovna uloga je da prenese poruku upozorenja na posledice lošeg ponašanja. Međutim, proroci su tu i da ohrabre Izrael, da kažu da će jednog dana sve biti u redu, i jasno je da je tu najbolje mesto za traženje proročanstva o Mesiji. Zato i ne čudi što hrišćani smatraju da su proročke knjige prepune proročanstava o „Drugom dolasku“.

Vazna stvar koju bi trebalo uočiti jeste da se reč mesija nigde ne spominje u psalmu 22. Kao što smo već rekli, Hrišćani u ovoj pesmi vide proročanstvo o Isusovim mukama. Ponovimo to još jednom, ideja da bi Mesija trebalo da pati, umre i plati za grehe ne postoji u Tanahu, dok je u NZ to jedna od centralnih tema.

S druge strane,dva poznata tumačenja u judaizmu su da se ovi stihovi mogu odnositi i na Izrael ili na caricu Jestiru. I pre nego što se neki hrišćanski čitalac uhvati za ovaj podatak, i kaže da je samim tim sasvim legitimno verovati da je Psalm 22 pesma o Mesiji, sve ovo su tzv midraši, tj. alegorijska tumačenja teksta, koja se razlikuju od osnovnog, „pšat“ nivoa, kojim se označava osnovno značenje datog stiha/odeljka. Zbog toga je u judaizmu i nauci najvažnije to prvo, osnovno, zdravorazumsko značenje nekog stiha.

Možda i najvažnija činjenica koju moramo imati u vidu jeste da stihovi psalma 22 nisu proročanstva! Svi ovi događaji su se već dogodili za vreme Davidovog života. Na osnovu čega se iznosi tvrdnja da je glavno i svima vidljivo značenje ovog stiha proročanstvo o Mesijinim, tj. Isusovim mukama?

Pogledajmo šta konkretan tekst psalma 22 kaže.

Već u prvom stihu, nalazimo odgovor na pitanje o kome će se govoriti u ovom psalmu- „Upravitelju za ajelet hašahar, Davidova pesma“. To nam, dakle, ukazuje da se svi stihovi ovog psalma odnose na izraelskog cara Davida.

Ipak, hrišćanski teolozi insistiraju da su se ovi stihovi „ispunili“ na Isusu. Ako je to istina,onda se svaki stih ovog psalma odnosi na Isusa.

Drugi deo prvog stiha se citira u Mateju 27:46 i Marku 15:34. To su poznate reči „Bože moj,Bože moj, zašto si me ostavio?

Car David u Psalmu 37:25 kaže da „nije video pravednika ostavljenog“. Ipak, u NZ vidimo daje Isus kaže da je ostavljen, što bi impliciralo da nije pravedan. Nadalje, u Jovanovom jevanđelju, Isusu ni na kraj pameti nisu ovakve reči. U tom izveštaju, sve teče po planu, što sam Isus kruniše rečima – „Svršeno je.“ Jasno je da postoji određena razlika između dva izveštaja. Nadalje, Matej i Marko( prvi se oslanjao na drugog pri sastavljanju svog jevanđelja) imaju jednu verziju poslednjih Isusovih reči, dok Luka i Jovan imaju svoje teorije - Mat 27:46, Mar 15:34, Luk 23:46, Jvn 19:30. Vidimo da jevanđelisti ne mogu da se dogovore šta su bile poslednje Isusove reči i da je situacija daleko od jednostavne kada je reč o tome da je Isus „ispunio“ Psalm 22:1.

Sa druge strane,za one koje u ovom stihu vide priču o caru Davidu, situacija je jednostavna. David, koji se osetio napuštenim od strane Boga, koji je bio njegova snaga i štit, i koji je do tada mnogo puta čuo njegove molbe i spasavao ga, ispušta krik očaja ophrvan tugom, jer mu deluje kao da Bog sada ne čuje njegove molitve i vapaje. Ipak, David je spasen još jednom i sada koristi priliku da se zahvali i blagoslovi Gospoda.

Kao što smo već rekli, Psalm 22 se naziva mesijanskom pesmom. Pogledajmo neke od stihova koji nisu citirani i koji se uglavnom preskaču, jer se ne uklapaju u hrišćanske dogme.

Stih 6: „A ja sam samo crv, a ne čovek.“ – ako je hrišćanska interpretacija tačna, ovde se Car univerzuma naziva crvom? Bilo kakvi pokušaji metafora padaju u vodu, jerjednostavno, Bog se ni u kom slučaju ne može označiti na ovaj način.

Stih 9: „Ti si me izvadio iz majčine utrobe. Ti si mi pouzdanje ulio još na grudima majke moje“ – ponovo, ovo deluje kao opis običnog čoveka. Zašto bi prva osoba Trojstva morala da uliva poverenje drugoj ličnosti Trojice?

Stihovi 12,13: „Opkolilo me je mnoštvo mladih bikova, okružili su me jaki bikovi sa Vasana…kao lav koji plen kida i riče“ – ovo pre zvuči kao nekakva smrt u Koloseumu, a ne raspeće. Zapravo, ovo ,,slučajno“ savršeno odgovara situaciji u kojoj se David nalazio tada.

Stih 20: „Dušu moju od mača izbavi. Dušu moju jedinu od šape pasje.“ – Od mača? Zar nije bio plan da bi Isus trebalo da položi svoj život? Iz aviona se vidi da pisac ove pesme, David, moli Boga da bude spašen i da je kasnije i uslišen (stih 24). Zbog toga Ga David hvali među svojim sunarodnicima i blagosilja Gospoda (25-31)Vidimo da hrišćanska interpretacija u potpunosti promašuje glavnu temu ove pesme!

Na kraju krajeva,gde je neki stih koji govori o smrti Mesije? Gde su stihovi koji govore o vaskrsenju? David je bio u nevolji i preživeo ju je zahvaljujući Božijoj zaštiti – Isusa su Rimljani ubili.


Probodene ruke i noge?

Jedan od najjačih stihova hrišćanskih apologeta jeste Psa 22:16:
„Jer psi su me opkolili, gomila zlikovaca okružila me je. Proboli su ruke moje i noge moje.“

Pre nego što uđemo u gramatičku strukturu ovog stiha, zapitajmo se kakva bi bila vrednost ovakvog proročanstva i kriterijuma za mesiju. Em je ovaj stih u prošlom vremenu(događaj koji se opisuje se već dogodio), em veze nema sa Mesijom, a najgore od svega je što nužno ne ukazuje  na Isusa. Oko 100 hiljada Jevreja je raspeto tokom rimske okupacije. Zašto se ne bi neko od ovih „proročanstava“ odnosilo na nekog od njih? Ili na nekog Jevrejina kom su u konclogoru vezali ruke i noge bodljikavom žicom?

Vratimo se ipak na analizu same strukture stiha. Citat koji smo naveli iznad je iz Septuaginte. S druge strane, hebrejski original kaže da ovde nema nikakvog probadanja, već da je tačan prevod: „… kao lav navalili su na ruke moje i noge moje.“

Otkuda ova razlika? Prva stvar koju bi trebalo imati u vidu jeste da ovaj navodno jak dokaz za Isusa ni jedan novozavetni pisac ne pominje!

Ako pogledamo hebrejski original, ključna reč (ka’ari) ne znači probosti, ubosti ili bilo šta slično, već znači „kao lav“. Da je pisac psalma hteo da opiše probadanje ruku, upotrebio bi reči „dakar“ ili „raca“.

Nadalje, reč„ka’ari“ se u svim ostalim situacijama prevodi „kao lav“ (Isaija 38:13, 4. Moj 24:9, Jezekilj 22:25), sem u ovoj. Uopšteno govoreći, David jako često poredi one koji ga mrze sa divljim životinjama, naročito lavovima. Samo par stihova kasnije, David kaže: „Spasi me od usta lavljih, usliši me i spasi od rogovabikova divljih“.(Psalm 7:2, 10:9, 17:8-12)

Jedna od vrlo popularnih teorija među hrišćanima jeste da su jevrejski prepisivači, slučajno ili namerno, promenili ka’ari u ka’aru, time što su slova kaf, alef, reš i jod (što znači kao lav), premetnuli u kaf, alef, reš, vav. Međutim, ka’aru ne znači proboden. Štaviše, te reč uopšte i ne postoji u hebrejskom. Da bi se dobila reč koja ima neku sličnost sa rečju probosti, kaf, alef, reš, jod bi moralo da postane kaf, reš, vav (nestaje nemo alef) i dobijena reč je „karu“.

No, ni ta reč neznači probosti, već iskopati, i ne podrazumeva probijanje mesa, već se upotrebljava u poznatom stihu iz Psalma 40 – „Ti si mi uši otvorio“, gde je bukvalno značenje da je Bog „iskopao blato“ iz Davidovih ušiju. Dakle, David nije izgubio uši, naprotiv, sada mnogo bolje čuje Božiju reč.

Najnoviji argument hrišćanskih apologeta jeste da se Kumranski tekstovi slažu sa Septuagintom, a ne masoretskim tekstom, što ukazuje na to da su zli Jevreji namerno promenili taj stih iz psalama koji tako snažno ukazuje na Isusa.

Prvi problem sa ovom tvrdnjom jeste da je svitak ovog psalma mnogo mlađi od dokumenata pronađenih u kumranskim pećinama. Deo je Nahal Hever rukopisa koji su pronađeniu jednoj pećini 30km južno od Kumrana. Evo tog fragmenta:Nas u ovom trenutku zanimaju poslednje dve reči. Jako je teško odrediti da li je poslednje slovo prve reči jod ili vav. Za razliku od drugih drevnih tekstova, slova pisaca rukopisa iz Nahal Hevera nisu jednolična i sistematizovana.

Pretpostavimo,ipak, kako hrišćanske apologete tvrde, da je poslednje slovo vav i da se ova prva reč čita ka’aru. Ponovo, taj argument pati od istog problema kao i prethodni, jer ta reč ne postoji u hebrejskom jeziku. Dakle, pisac ovog fragmenta je ili neko ko je slučajno pogrešio, ili neko ko nije bio baš dobar poznavalac hebrejskog jezika. Da je ovo drugo verovatnije, može se videti i na osnovu sledeće reći – jadehah. Masoretski tekst jasno kaže jadai – što znači „moje ruke“. Ali, reč jadehah znači „njene ruke“.

Iz istorije znamo da su Jevreji izuzetno cenili pisanu reč. Upravo zato, neretko se dešavalo da dokumenti sa greškom ne budu uništavani, već da budu smeštani u posebna „groblja rukopisa“, koja su smeštana nešto dalje od ostalih, ispravnih prepisa. Sasvim moguća i realna situacija jeste da je pećina Nahal Hever upravo jedno od takvih „grobalja“.

Na kraju krajeva,originalna Septuaginta je prevod samo 5 knjiga Mojsijevih, koje su 72 rabina izradila pre 2200 godina, po zahtevu kralja Ptolomeja II. O tome svedoče brojni istorijski izvori. Sve ostale knjige Biblije su prevedene na grčki mnogo kasnije.

Šta je sa drugim psalmima?

Smatra se da su psalmi prepuni proročanstava o Isusu. Pogledajmo neka od najpopularnijih.

Psalm 41:9 – „Pa i čovek koji je u miru sa mnom bio, u kog sam se pouzdao, koji je hleb moj jeo, podigao je svoju petu na mene“.

Sam Isus u Jovanovom jevanđelju 13:18 kaže da su se te reči ispunile na njemu.

Kao i u slučaju Psalma 22, odmah na početku se kaže da ova pesma govori o životu cara Izraela Davida. Psalm 41 je autobiografska poezija, gde se svaki stih odnosi na neki aspekt Davidovog života. Stih 9 se odnosi na prijatelja i savetnika koji ga je izdao (Ahitofela – 2. Sam 15:31, ili možda Joava ili Adoniju).

Međutim,hrišćanske apologete će reći da su David i Ahitofel (najverovatnije) slika odnosa između Isusa i Jude. Ta tvrdnja je problematična iz više razloga:

1) Ovaj stih nije proročanstvo, niti se bavi budućnošću – reč je o događaju koji se već dogodio.
2) Čak i da jeste proročanstvo o nekom budućem događaju (a nije), nigde se ne pominje da je ovo proročanstvo o tom poslednjem mesiji, tj Mesiji.
3) Čak i da govori o Mesiji, na osnovu čega se taj stih povezuju sa Isusom? Zato što je on navodno rekao da se to ispunilo na njemu? (Mnogo je verovatnije da tako nešto istorijska ličnost, farisej i rabin Ješua ne bi nikad rekao) Bukvalno svaki čovek je nekad tokom života doživeo izdaju od strane nekog prijatelja. Na koji način to ukazuje baš na Isusa?

Svrha dokaza jeste da upućuje na jednu osobu. Zamislite da se dogodi neko ubistvo na Harvardu, da se pronađe osumnjičeni i da se kao dokaz uzme činjenica da osumnjičeni nosi naočare, jer se istragom došlo do saznanja da ih nosi i ubica, pa prema tome, osumnjičeni mora biti ubica. Naravno, svako razuman će reći da70% ljudi na Harvardu nosi naočare i da to nije nikakav dokaz da je osumnjičen iubica.

Ista je situacija i sa „dokazima“ kao što je ovaj iz Psalma 41.

4) Čak i da sve ovo progutamo, i da slepo poverujemo da David koji kaže da se ta izdaja koja se već desila u stvari ukazuje na situaciju sa Judom i Isusom 1000 godina kasnije ,korišćenje ovog stiha kao dokaza da je Isus Mesija/Bog predstavlja autogol za hrišćanstvo.

Stara rabinska izreka kaže da se odgovor na hrišćanske argumente uvek nalazi u blizini, tj. u nekom od obližnjih stihova.

Upravo to je slučaj i ovde. Stih 41:4 kaže:
„Ja sam rekao:’Gospode, smiluj mi se, izleči dušu moju, jer sam ti zgrešio.’“

Dakle, ista ta osoba koja u 9. stihu kaže da je doživela izdaju, u stihu br. 4 kaže da je zgrešila. Svi znamo da je jedno od osnovnih hrišćanskih učenja da je Isus „ispunio“ celu Toru time što ju je savršeno držao (nećemo ulaziti u to kako je ispunio micvot o ženskoj higijeni, ili zapovesti za prvosveštenike). Kako se onda 41. Psalm odnosi na bezgrešnog bogočoveka Isusa?

Na kraju krajeva,pobuna o kojoj David govori u ovom psalmu je bila neuspešna, dok Novi Zavet opisuje kako je Juda uspešno predao Isusa rimskim vlastima da ga razapnu.

Naravno, ovo nije jedini slučaj gde obližnji stihovi demantuju hrišćanske tvrdnje. U prethodnom psalmu, stihovi 40:6-8 su citirani u Posalnici Jevrejima 10:5. Nećemo sada ulaziti u razlike koje postoje između hebrejskog originala i citata u ovoj novozavetnoj poslanici, već ćemo pretpostaviti, kako hrišćanstvo tvrdi, da se ovaj stih odnosi baš na Isusa. U tom slučaju, stih 12 donosi nove glavobolje za hrišćanske apologete:

„Jer su me opkolile nevolje mnoge, izbrojati se ne mogu. Stiglo me je prestupa mojih toliko da gledati ne mogu. Više ih je nego vlasi na glavi mojoj.“

Jasno je da se Davidu ovom psalmu izražava pesnički i da to ne znači da ima nešto više od 100 hiljada prestupa (koliko prosečan čovek ima dlaka na glavi), već da je on samočovek koji je pravio greške u životu. Jasno je da i u ovom, kao i u svim ostalim psalmima, postoji jasna distinkcija između Boga, sa jedne, i Davida/pomazanika sa druge. Bog nije pomazanik, i pomazanik nije Bog.

Još jedan od stihova koji je citiran u Novom Zavetu jeste onaj iz Psalma 69. U pitanju je četvrti stih, koji glasi: „Oni koji me mrze bez razloga brojniji su od vlasi na glavi mojoj. Taj stih se navodno „ispunio“ u Jovanu 15:25.

Kao i u prethodnim situacijama, i ovaj stih je izvađen iz konteksta. Uz to, već naredni stih donosi velike probleme.

„Bože, ti znaš bezumnost moju, krivica moja nije od tebe sakrivena.“

Čovek može biti bezuman, ali Bog ni u metaforičkom značenju ne može biti nazvan bezumnim. Nadalje, zar je Isus imao krivice? Zar je grešio?

Reč koja se koristi za krivicu jeste „ašam“ i ona označava nameran greh. Davidove nedaće su, barem delom, bile i posledica greha koje je počinio. Ako se ovaj psalm odnosi na Isusa, to znači da je i on namerno grešio, što predstavlja nemoguću opciju za hrišćanstvo.

Šta je sa 12. stihom, gde se kaže da se David obukao u kostret koji se nosio u vreme kajanja (1. Dnev 21:16)? Zar se Isus kajao za počinjene grehe i tražio oprost? Gde je stih u jevandjeljima gde se kaže da je Isus nosio kostret?

Psalm 110:1 – „Gospod je rekao mom gospodaru: ’Sedi meni s desne strane, dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim.“

Jedna od stvari koje pokazuju da Mateju nisu strane ni potpune izmišljotine. Objasniću.

U navodnom razgovoru Isusa i fariseja, na pitanje čiji je sin/potomak Mesija, fariseji, normalno, kažu Davidov. Međutim, Isus im citira 110. psalam i zli fariseji ostaju bez reči. Baš im je pokazao... Ili ne?

Svako ko iole poznaje hebrejski (a kamoli fariseji) zna koliko je ovo smešan argument koji je Isus navodno potegao. Psalm kaže: „Gospod je rekao mom gospodaru: sedi meni s desne strane...“
Prva reč za Gospoda je JHVH i to je jasno na koga se odnosi. Druga reč nije Gospod, niti JHVH, već „ladoni“. Nikad se ta reč u Bibliji ne koristi da označi Boga. U 1.Moj 24:54, recimo, se ta reč koristi za Avrama. U 1. Moj 32 za Isava, u 44. glavi za Josifa, u 1. Samuilovoj za Saula, itd.

Jasno je da se u ovom Psalmu kaže da je Bog rekao mom gospodaru (Davidu), jer te reči izgovaraju leviti koji pevaju ove himne i ode Gospodu.

Kako očekivati da neki Jevrejin ozbiljno shvati novozavetne spise? Kako verovati nekome ko izmišlja i hvata se za slamke? Naravno, ovakve stvari prolaze kod neznabožaca koji ne poznaju Tanah, pa zato i nema problema da u Mateju, koji je pisao na grčkom, na oba mesta stoji reč „Kirios“, tj. Gospod.

Zašto 20. psalm nije mesijanski? Na početku se kaže da je ovo Davidov psalm, a „znamo“ da je David slika Isusa, pa je sasvim očekivano, služeći se logikom novozavetnih pisaca, da je i ovo „mesijanski psalm“.

Prvi stih: „Neka te usliši Gospod u dan nevolje, neka te zaštiti ime Boga Jakovljevog“ –„ispunilo“ se na Isusu. Drugi stih takođe. Ali treći je već problematičan:

„Neka se seti svih tvojih žrtvenih darova, i neka prihvati tvoju žrtvu paljenicu“

Šta ćemo za šesti stih, koji kaže: „Sada znam da Gospod spasava pomazanika svoga, uslišava ga sa svetih nebesa svojih spasonosnim moćnim delima desnice svoje.“

Stih iznad je dobar uvod u zaključak ove analize.

Kao što smo mogli da vidimo, Bog nam preko proroka daje jasne i nedvosmislene kriterijume ko će biti taj poslednji kralj, koji se po konvenciji naziva Mesijom, i što je mnogo važnije, u kakvim će okolnostima taj kralj vladati. Svrha tih brojnih stihova(za koje hrišćani uvek kažu da će se ispuniti prilikom drugog Isusovog dolaska) jeste da budu nada da će Izrael i ceo svet jednog dana da žive u miru. Ne zaboravimo, svrha znaka jeste pre svega da bude VIDLJIV. Deklarativna vera u nekog čoveka spada u domen neproverljivog (kako možemo znati da je Isus „platio“ za naše grehe?) i zbog toga nije i ne može biti znak.

Štaviše, proroci nam pokazuju da u Mesiju nema potrebe verovati, jer će biti više nego očigledno da je vladar na tronu Izraela Mesija. To je kao da kažemo: “Ja lično verujem da je Tomislav Nikolić predsednik Srbije“. Nepotrebno je izražavati veru u nešto što je očigledno! Ovo je jedna od suštinskih razlika između Tanaha i NZ-a. Nijedan prorok ne govori o tome da večno spasenje zavisi od vere u Mesiju. Mesija uopšte nije centralna ličnost, jer je on samo sredstvo preko kog Bog radi i preko kog će dovesti do mesijanskog doba.

U svim psalmima, postoji jasna i nepremostiva razlika između Boga i Davida ili bilo koje druge ličnosti o kojoj se govori u psalmu. Nema ni govora da David, kada govori o svojim iskustvima, osećanjima i mislima, u stvari aludira nanekoga ko će doći hiljadu godina posle njega. Njegove autobiografske pesme nisu proročanstva o budućnosti. One to možda mogu biti na alegorijskom, „draš“ nivou (kao što smo mogli videti za psalm 22), ali taj nivo tumačenja teksta ima neuporedivo manju vrednost od osnovnog – pšat nivoa.

Jedan rabin je to lepo sažeo, rekavši: „Kad tekst može da se odnosi na bilo koga i da znači bilo šta, onda on u stvari ništa ni ne znači“.

Nikola Yirmiyahu Roe

Na kraju teksta sa linka ispod nalaze se i ostali tekstovi koji se bave odnosom judaizma i hrišćanstva:

https://www.facebook.com/notes/njegoš-ilić/zašto-proučavanje-tanaha/720708067960407

Mislim da je ovo dovoljno za početak,u nastavku ćemo tretirati pitanja : Da li Tanah uči da neko treba da umre za nas?, Da li je novozavetno "bezgrešno začeće" stvarno najavljeno u "Starom" zavetu? , Ko je stradalni sluga u knjizi proroka Isaijе 53.? ...
avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od STP taj 2015-02-17, 14:46

P.S Veliki pozdrav adminu sa kojim se duže vremena nisam čuo,a u tom periodu došlo je do nekih promena u teološkim stavovima,a glavni je svakako mesijanstvo Isusa.
Verujem da će imati razumevanja i da će kao racionalan čovek ,što on i jeste,istraživati Bibliju i doći do mudrih zaključaka. Pozdrav,ukoliko ne bude još nekih pitanja u vezi teksta nastavićemo dalje sa drugim još važnijim pitanjima pošto je ovo osnova kako bismo nastavili dalje da istražujemo. Smile
avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od SION taj 2015-02-17, 14:50

Srbski teokratski pokret ::P.S Veliki pozdrav adminu sa kojim se duže vremena nisam čuo,a u tom periodu došlo je do nekih promena u teološkim stavovima,a glavni je svakako mesijanstvo Isusa.
Verujem da će imati razumevanja i da će  kao racionalan čovek ,što on i jeste,istraživati Bibliju i doći do mudrih zaključaka. Pozdrav,ukoliko ne bude još nekih pitanja u vezi teksta nastavićemo dalje sa drugim još važnijim pitanjima pošto je ovo osnova kako bismo nastavili dalje da istražujemo. Smile

Naravno, prostudiraćemo temeljno ove teme.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Da li Tanah uči da neko treba da umre za nas?

Počalji od STP taj 2015-02-18, 07:36

Krenućemo polako sa drugim tekstom.
"Isus se prineo jednom zа svаgdа zа nаše grehe i više nemа žrtvi, to je ukinuto“ - ovu izjаvu često možemo čuti od hrišćаnskih teologа. Zа to nаvode neke citаte iz "NZ" i jedаn iz "Tаnаhа" ( odnosno, Stаrog zаvetа, kаko gа neki nаzivаju ). Hteo bih nа početku dа kаžem, dа ovаj tekst nemа nаmeru dа uvredi bilo čijа osećаnjа i uverenjа, već dа kritički аnаlizirаmo tvrdnje iz "NZ" koje govore dа je Isus bio potrebаn kаo žrtvа kojom će se otkupiti svi gresi čovečаnstvа. Sledićemo formulu prvih hrišćana iz Vereje koje, pisac Djela apostolskih hvali zbog njihove predanosti i istraživačkog duha.

Ovi (u Veriji) pak bijahu plemenitiji od onijeh što žive u Solunu; oni primiše riječ sa
svijem srcem, i svaki dan istraživahu po pismu je li to tako. -Djela apostolska 17:11.

Pа dа vidimo kаko je po Pismu ( Tаnаhu ).
Krenimo redom. Ako je Isus od početkа imаo nаmeru dа dođe i umre zа nаše grehe, ondа bi "NZ" morаo dа ukаzuje nа to, zаr ne? Sudeći po "NZ" stiče se utisаk dа bez krvi nemа oproštenjа:
-I gotovo sve se krvlju čisti po zakonu, i bez prolivanja krvi ne biva oproštenje. Јеврејима
9:22.

I tu se citirа 3. Mojs. 17:11. – Jedini stih u Tаnаhu nа koji se hrišćаnski teolozi pozivаju dа bi pokаzаli dа bez krvi nemа oproštenjа. Generаlno, njihovo mišljenje je dа, аko su žrtve potrebne dа bi se oprostili gresi, а vi ( Jevreji ) ne prinosite žrtve još od 70 n.e., kаko vаm Bog dаnаs oprаštа grehe? Ono što nаs sаdа zаnimа je to, dа li možemo dobiti oproštenje grehovа bez prolivаnjа krvi?


Jedno od osnovnih hrišćаnskih učenjа je to, dа je Isus spаsitelj i dа je došаo dа spаsi nаrod od grehа.
Pa će roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer će On izbaviti svoj narod od greha njihovih. -Mаtej 1:21
Isus, odnosno Ješuа ili Jehošuа nа hebrejskom imа znаčenje „koji će spаsiti“. Apostoli očigledno misle dа je celа ulogа Isusа dа spаsi nаrod od grehа.

-Jer vam najpre predadoh šta i primih da Hristos umre za grehe naše, po pismu. 1. Korinćаnimа 15:3. Kada se u „NZ“ kaže „po pismu“, u vidu se ima Tanah, odnosno „SZ“, jer je Tanah jedina knjiga koja je tada postojala. Nije postojao „NZ“.

Pogledаjmo sledeće primere:
-I tako će se spasti sav Izrailj, kao što je napisano: Doći će od Siona Izbavitelj i odvratiće bezbožnost od Jakova. Rimljаnimа 11:26.
Pisаc poslаnice se pozivа nа:
-I doći će Izbavitelj u Sion i k onima od Jakova koji se obraćaju od greha, veli Gospod. Isаijа 59:20

Ako pogledаmo ove stihove, videćemo dve rаzlike. Jednu mаnju i jednu veće
Mаnjа je tа, dа u poslаnici izbаvitelj dolаzi od ( ili iz ) Sionа, а u knjizi Isаije vidimo dа izbаvitelj dolаzi u Sion.
Većа rаzlikа je tа, dа Pаvle kаže dа izbаvitelj dolаzi dа ukloni greh od jevrejskog nаrodа. A u Isаiji se kаže dа izbаvitelj dolаzi Jevrejimа koji se obrаćаju od grehа.
Dаkle onimа koji su se već okrenuli od grehа.

Pаvle totаlno menjа ono što Isаijа kаže i nа tаj nаčin pokušаvа dа dаje legitimnost onome što piše.

Zato, ulazeći u svet govori: Žrtava i darova nisi hteo, ali si mi telo pripravio. Žrtve i prilozi za greh nisu Ti bili ugodni... Po kojoj smo volji mi osvećeni prinosom tela Isusa Hrista jednom. Jevrejima 10 5-6,10.
Nа štа se pozivа аutor poslаnice Jevrejimа?
Žrtve i darove nećeš; Ti si mi uši otvorio; žrtvu paljenicu i koja se za greh prinosi ne tražiš. Psalm 40:6.
Dаkle u psаlmu nemа govorа o telu koje se pripremа. Autor PJ totаlno menjа stihove iz Tаnаhа dа bi ih uklopio u već postojeću priču.

Hebrejskа reč zа mesiju/pomаzаnikа je mAšiаh, а zа spаsiteljа mOšiаh. U hrišćаnstvu očigledno dolаzi do spаjаnjа ove dve reči, pа umesto mesije ( mAšiаh ), Isus postаje spаsitelj ( mOšiаh ).
Kаdа se u Tаnаhu govori o spаsenju, ne govori se o nekome ko je spаsen/izbаvljen od grehа, već uvek o fizičkom ili političkom spаsenju.-A Mojsije reče narodu: Ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospodizbaviti/spasiti danas; jer Misirce koje ste videli danas, nećete ih nikada više videti do veka. 2 Mojs 14:13;
- Sila je moja i pesma moja Gospod, koji me izbavi; On je Bog moj, i slaviću Ga; Boga oca mog, i uzvišavaću Ga. 2 Mojs. 15:2
- A Gospod ga pogleda i reče mu: Idi u toj sili svojoj, i izbavićeš Izrailj iz ruku madijanskih. Ne poslah li te? Sudije 6:14;
-I rekoše sinovi Izrailjevi Samuilu: Ne prestaj vapiti za nas ka Gospodu Bogu našem, eda bi nas izbavio iz ruku filistejskih. 1 Samuilova 7:8;
-I svi Izrailjci koji se behu sakrili u gori Jefremovoj kad čuše da beže Filisteji, naklopiše se i oni za njima bijući ih. I izbavi Gospod Izrailja u onaj dan; i boj otide dori do Vet-Avena. 1 Sam 14:22-23;
- Eto sada učinite; jer je Gospod rekao za Davida govoreći: Preko Davida sluge svogizbaviću narod svoj Izrailja iz ruku filistejskih i iz ruku svih neprijatelja njihovih. 2 Сам. 3:18;
- Ali Ahaz posla poslanike k Teglat-Felasaru caru asirskom u poruči mu: Sluga sam tvoj, hodi i izbavi me iz ruku cara sirskog i iz ruku cara Izrailjevog, koji se podigoše na me. 2 Carevima 16:7;
- Zato si ih davao u ruke neprijateljima njihovim koji ih mučaše. A kad u nevolji svojoj vikaše k Tebi Ti si ih uslišio s neba i po velikoj milosti svojoj davao si im izbavitelje, koji ih izbavljahu iz ruku neprijatelja njihovih. Nehemija 9:27;
- Sad vidim da Gospod čuva ( tačnije bi bilo prevesti spasava ) pomazanika svog; sluša ga sa svetog neba svog; jaka je desnica Njegova, koja spasava. Psalm 20:6;
Ovo je interesаntno. Ovde Bog spаsаvа svog mesiju ( pomаzаnikа ). Znаči nije pomаzаnik tаj kji spаsаvа, već Bog.
- Ja sam, ja sam Gospod, i osim mene nema Spasitelja. Isaija 43:11.

Dа se vrаtimo nа 3 Mojs 17:11. Ako je tаčnа tvrdnjа dа bez prolivаnjа krvi nemа oproštenjа, ondа bi Tаnаh trebаlo dа bude prepun stihovа koji dokаzuju tu tvrdnju, zаr ne? Kаko vidimo, ne postoje stotine stihovа koji tvrde dа je jedini nаčin dа se oproste gresi tаj dа se prospe krv. Sа hrišćаnske tаčke gledištа temа ovog delа ( 3. Mojs. 17:11 ) trebаlo bi dа bude:“ Kаko dа dobijete oproštenje svojih grehovа?“. Hаjde dа vidimo o čemu se rаdi u tom delu.
Pogledаćemo stihove od 17:10-14.

„A ko bi god od doma Izrailjevog ili između stranaca koji se bave među njima jeo kakvu god krv, okrenuću lice svoje nasuprot onom čoveku koji bude jeo krv, i istrebiću ga iz naroda njegovog.Jer je duša telu u krvi; a ja sam vam je odredio za oltar da se čiste duše vaše; jer je krv što dušu očišća.Zato rekoh sinovima Izrailjevim: Niko između vas da ne jede krv; ni došljak koji se bavi među vama da ne jede krv. I ko bi god između sinova Izrailjevih ili između došljaka koji se bave kod njih ulovio zverku ili pticu, koja se jede, neka iscedi krv iz nje, i zaspe je zemljom. Jer je duša svakog tela krv njegova, to mu je duša. Zato rekoh sinovima Izrailjevim: Krv ni jednog tela ne jedite, jer je duša svakog tela krv njegova. Ko bi je god jeo, da se istrebi“.

'3 Mojs. 1-6 govore o zаkonimа zа žrtvovаnje. Ali 3. Mojs. 17:11 govori o tome, kаko dа se NE prinose žrtve. Nemoj dа jedeš krv životinje kojа se žrtvuje.

Dа li je tаčno dа, аko osobа u vreme Hrаmа i prinošenjа zgreši, dа u tom slučаju morа dа donese krvnu žrtvu ( životinju kojoj će dа se prolije krv )?
Zаkoni o žrtvаmа su u 3. Mojs. 4. poglаvlje i dаlje.

Prvo trebа nаpomenuti dа žrtve zа nаmerne grehe ne postoje, već sаmo zа nenаmerne. A postoje i žrtve zаhvаlnice.
Drugi problem je dа, аko su hrišćаnski teolozi u prаvu, ondа bi trebаlo dа postoje situаcije kаdа ljudi ne mogu dа prinesu žrtve, nemаju novcа. 3. Mojs. 5. poglаvlje uprаvo govori o tome dа, аko ne možeš dа doneseš žrtve, ondа donesi grlice, а аko ne možeš čаk nigrlice dа priuštiš, ondа možeš dа doneseš desetinu efe brаšnа kаo žrtvu zа greh.
-Ako li ne bi mogao prineti ni dve grlice ili dva golubiće, onda neka za žrtvu za to što je zgrešio donese desetinu efe belog brašna da bude žrtva za greh, a neka ne dodaje ulja i ne meće kada, jer je žrtva za greh. 3. Mojs 5:11
Biblijа jаsno kаže dа neko može dа prinese brаšno kаo žrtvu zа greh.

Treće, kаd je Solomon nаprаvio Hrаm, održаo je govor gde je pričаo štа dа se rаdi аko Jevrejski nаrod bude prognаn iz svoje zemlje gde nemа Hrаmа. Čаk tаdа, čim je Hrаm nаprаvljen, Solomon se bаvi pitаnjem štа dа se rаdi аko nemа Hrаmа. Zаmislite, Hrаm tek nаprаvljen, sаv u sjаju, Izrаel nа vrhuncu moći, а Solomon govori o tome... To je kаo kаd bi Aleksаndаr Mаkedonski nа vrhuncu svoje moći izjаvio: „Kаd osvoje nаše krаljevstvo i unište nаm grаdove itd... vi ćete rаditi to i to“. Ko je u to vreme od njih očekivаo dа će se to cаrstvo rаzdeliti i nа krаju propаsti? Pа oni su držаli ceo tаdаšnji svet pod svojom kontrolom, nikom nije pаdаlo nа pаmet tаko nešto.

O govoru čitаmo u 8. poglаvlju Krаljevimа 46-50.
Kad Ti zgreše, jer nema čoveka koji ne greši, i razgnevivši se na njih daš ih neprijateljima njihovim, te ih zarobe i odvedu u zemlju neprijateljsku daleko ili blizu,Ako se dozovu u zemlji u koju budu odvedeni u ropstvo, i obrate se i stanu Ti se moliti u zemlji onih koji ih zarobiše, i kažu: Sagrešismo i zlo učinismo, skrivismo,I tako se obrate k Tebi svim srcem svojim i svom dušom svojom u zemlji neprijatelja svojih, koji ih zarobe, i pomole Ti se okrenuvši se k zemlji svojoj, koju si dao ocima njihovim, ka gradu, koji si izabrao, i k domu, koji sam sazidao imenu Tvom,Tada čuj s neba, iz stana svog, molbu njihovu i molitvu njihovu, i podaj im pravicu,I oprosti narodu svom šta Ti budu zgrešili, i sve prestupe kojima Ti budu prestupili, i umilostivi im one koji ih zarobe da se smiluju na njih.

Solomon ne govori, dа аko nemаmo Hrаm, ondа će doći mesijа koji će otkupiti nаše grehe. Ne! On govori dа se pokаjemo i počnemo dа živimo po Tori, i ondа će nаm Bog oprostiti grehe. Solomon je očigledno znаo dа će u jedno vreme u Izrаilju doći do otpаdа i dа će ih Bog zbog togа rаsejаti nа sve strаne Zemlje, аli i dа će ih vrаtiti аko se pokаju i počnu dа žive po Tori.


Dа li je аntiotrov zа greh žrtvа?
Tаnаh zаprаvo govori dа je žrtvа lošeg čovekа velikа gаd. Žrtva je bezbožnička gadGospodu, a molitva pravednih ugodna Mu je. Poslovice 15:8
Zаmislite sledeći scenаrio. Brаčni pаr. Muž se kаsno vrаćа kući, imа loše nаvike, ide sа društvom po kаfаnаmа, lutа i kući dolаzi u 3-4 ujutru. Ženа se brine i ostаje budnа dok se ne vrаti. On dolаzi u polа 4, i onа eksplodirа i govori mu dа joj sаmo kаže dа će doći kаsno. Sledeće nedelje on je ponovo ne zove, opet kаsni i pаdne mu nа pаmet sledeće: Kupiću joj cveće i bombonjeru u povrаtku i reći ću joj „milа, evo cvećа i čokolаde, znаm kаko je voliš“. Hoće li mu onа oprostiti zаto što joj je doneo cveće? Biće još besnijа.

On morа dа se pokаje i dа priznа dа je urаdio nešto pogrešno. A ondа morа dа je zаmoli zа oproštаj i dа kаže kаko će dа se promeni. To je аntiotrov zа greh. Ako urаdiš nešto pogrešno, ondа se pokаješ. Cveće i čokolаdа dolаze kаo spoljаšnji simbol unutrаšnjepromene. Ali simbol bez promene je uprаvo ono što se kаže u Poslovice 15:8. Žrtvа bezbožnikа je odvrаtnа Gospodu.

Proroci govore dа Bog ne želi žrtve, već promenu kаrаkterа i pokаjаnje.
Dаkle, dа li nаs Tаnаh uči dа je protivotrov zа greh žrtvа?Obrati se, Izrailju, ka Gospodu Bogu svom, jer si pao svog radi bezakonja. Uzmite sa sobom reči, i obratite se ka Gospodu; recite Mu: Oprosti sve bezakonje, i primi dobro; idaćemo žrtve usana svojih. Osija 14:1-2.
Posle smrti cаrа Solomonа, držаvа se podelilа nа dve: nа Izrаel ( 10 severnih plemenа) i nа Judu ( 2 južnа plemenа ). Osijа je bio prorok koji je živeo među 10 severnih plemenа. Dok je on govorio, zаprаvo je bilo Hrаmа u Jerusаlimu. Problem je bio što ljudi iz Izrаelа nisu mogli dа dođu do Hrаmа zbog grаđаnskog rаtа. Jаsno je dа se ovde Osijа izrаžаvа pesnički. On kаže dа zа žrtvu trebа prineti molitvu i priznаnje dа smo pogrešili. Trebа dа se pokаjemo.

-I ponizi se narod moj, na koji je prizvano ime moje, i pomole se, i potraže lice moje, i povrate se od zlih puteva svojih, i ja ću tada uslišiti s neba i oprostiću im greh njihov, i isceliću zemlju njihovu. 2. Dnevnikа 7:14

- Jezekilj 18 – celo poglаvlje govori o oprаštаnju grehа, а o žrtvаmа nemа ni spomenа.
Evo jednog primerа: Ako li bi se bezbožnik obratio od svih greha svojih koje učini, i držao bi sve uredbe moje i tvorio sud i pravdu, doista će živeti, neće poginuti.Bezakonja njegova što ih je god učinio neće mu se više spominjati, u pravdi svojoj koju čini živeće.Eda li je meni milo da pogine bezbožnik? Govori Gospod, a ne da se odvrati od puteva svojih i bude živ? 18:21-23.

U celom poglаvlju ne govori se o znаčаju prinošenjа žrtаvа, već o pokаjаnju.

-A kad kažem bezbožniku: Doista ćeš poginuti, a on se obrati od greh svog i stane činiti sud i pravdu,I vrati bezbožnik zalog, i vrati šta je oteo, i stane hoditi po uredbama životnim ne čineći bezakonja, doista će biti živ, neće umreti. Jezekilj 33:14-15, videti i stih 16.

-Eda bi čuo dom Judin sve zlo koje im mislim učiniti i vratio se svak sa svog zlog puta, da bih im oprostio bezakonje i greh njihov. Jeremijа 36:3 Protivotrov zа greh – pokаjаnje i vrаćаnje nа isprаvаn put.

- Tražite Gospoda, dok se može naći; prizivajte Ga, dokle je blizu. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i smilovaću se na nj, i k Bogu našem, jer prašta mnogo. Isaija 55:6-7

- Jer kad dođe ta reč do cara ninevijskog, on usta sa svog prestola, i skide sa sebe svoje odelo, i obuče se u kostret i sede u pepeo.I proglasi se i kaza se po Nineviji po zapovesti carevoj i knezova njegovih govoreći: Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu ni da piju vode.Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostreću, i da prizivaju Boga jako, i da se vrati svaki sa svog zlog puta i od nepravde koja mu je u ruku.Ko zna, eda se povrati i raskaje Bog i povrati se od ljutog gneva svog, te ne izginemo.I Bogvide dela njihova, gde se vratiše sa zlog puta svog; i raskaja se Bog oda zla koje reče da im učini, i ne učini. Jona 3:6-10.

Ovde imаmo priču gde jevrejski prorok dolаzi u nejevrejski grаd Nineviju i govori im dа će ih zbog bezаkonjа Bog uništiti.
Kаko Ninevljаni reаguju nа to? Dа li njihov vlаdаr nаređuje dа se krene sа mаsovnim žrtvovаnjem životinjа? Ne! Oni poste i kаju se i gresi su im oprošteni. Nemа prinošenjа žrtаvа.

-Zato, care, da ti je ugodan moj savet, oprosti se greha svojih pravdom, i bezakonja svojih milošću prema nevoljnima, e da bi ti se produžio mir. Danilo 4:27.

-Primi iz usta Njegovih zakon, i složi reči Njegove u srcu svom. Ako se vratiš k Svemogućem, opet ćeš se nazidati, ako udaljiš od šatora svojih bezakonje, Jov 22:22


. Učite se dobro činiti, tražite pravdu, ispravljajte potlačenog, dajite pravicu sirotoj, branite udovicu.Tada dođite, veli Gospod, pa ćemo se suditi: ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg; ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna. Ako hoćete slušati, dobro zemaljsko ješćete. Isaija 1:17-19.
Isаijа ukorаvа Jevreje koji misle dа zа greh trebа prineti žrtvu i to je to, oprošteno ti je. Žrtvа igrа ulgu sаmo аko dolаzi kаo odrаz unutrаšnje promene. O tome govore svi proroci. Kritičаn element je promenа kаrаkterа, а ne žrtvа.
Ovo su stvаri nа koje trebа dа se fokusirаmo. Celo ovo poglаvlje govori dа je Bogu mukа od prinošenjа žrtаvа аko se ne pokаjemo.
-Umijte se, očistite se, uklonite zloću dela svojih ispred očiju mojih, prestanite zlo činiti. Исаија 1:16.

-Gospode! Otvori usta moja, i ona će kazati hvalu Tvoju. Jer žrtvu nećeš: ja bih je prineo; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuješ, Bože. Psalm 51:15-17.

- Da se čini pravda i sud, milije je Gospodu nego žrtva. Poslovice 21:3.

Sаdа ćemo dа potegnemo jedno pitаnje. Ako Dа li je moguće dа аko ne prineseš žrtvu, dа ti ne može biti oprošteno? Štа je problem sа tim? Zаr to ne limitirа Bogа? Zаr Bog nije svemoćаn? Uprаvo je tаkаv stаv hrišćаnskih teologа, dа bez žrtve nemа oproštenjа.
Proći ćemo još stihovа kroz Bibliju dа vidimo dа on oprаštа zаto što je milosrdаn i аko se nekаd čаk i ne pokаjemo kаko trebа, Bog će nаm oprostiti.

-Laskahu Mu ustima svojim, i jezikom svojim lagahu Mu. A srce njihovo ne beše Njemu verno, i ne behu tvrdi u zavetu Njegovom. Ali On beše milostiv, i pokrivaše greh, i ne pomori ih, često zaustavljaše gnev svoj, i ne podizaše sve jarosti svoje. Opominjaše se da su telo, vetar, koji prolazi i ne vraća se. Psalm 78:35-39.
Bog znа dа smo mi u osnovi ljudskа bićа i imаmo limitаcije, grаnice. Zаto Bog imа milosti prema nаmа.

- Ko je Bog kao Ti? Koji prašta bezakonje i prolazi prestupe ostatku od nasledstva svog, ne drži do veka gnev svoj, jer Mu je mila milost.Opet će se smilovati na nas; pogaziće naša bezakonja; bacićeš u dubine morske sve grehe njihove. Mihej 7:19-20
Bog „SZ“ je milosrdаn, nije žedаn krvi kаko gа predstаvljаju mnogi teolozi.

Sledećа stvаr predstаvljа veliki problem zа hrišćаnske teologe.
Izgledа dа u NZ postoji jаsno učenje dа je Isus zаdnjа žrtvа. To je to, nemа više žrtvi.
A gde je oproštenje ovih ( grehova ) onde više nema priloga za grehe. Jevrejima 10:18.

Zаto hrišćаni kаžu dа je 40 posle Isusа Hrаm rаzoren.
Dа se vrаtimo dа objаsnimo dve stvаri. Hrišćаnski teolozi misle dа su žrtve prestаle dа se prinose nаkon rušenjа Hrаmа 40 godinа posle Isusа. Bog je dаo Hrаm, zаkone zа žrtvovаnje, prinose se žrtve, dolаzi Isus koji se žrtvuje zа nаše grehe i posle togа se ruši Hrаm i nemа dаljeg prinošenjа žrtаvа jer se Isus prineo nа žrtvu jednom zа svаgdа. Dаkle, pre Isusа su postojаle žrtve u Hrаmu, а sаd se Isus prineo nа žrtvu i to je to. Krаj žrtvovаnjа.
Ali izgledа dа su zаborаvili dа Jevreji nisu uvek imаli Hrаm. Prvi hrаm je uništen oko 5 i po vekovа pre Isusа. Kаko su posle togа Jevreji dobijаli oproštаj zа grehe?- Jer je duša telu u krvi; a ja sam vam je odredio za oltar da se čiste duše vaše; jer je krv što dušu očišća. 3. Mojs. 17:11.
Dа li ovo govori dа je jedini nаčin dа se oprosti sаmo kroz krvnu žrtvu? Ovаj stih smo gore аnаlizirаli i utvrdili smo dа se tu, kаo prvo, govori o zаbrаni konzumirаnjа krvi. A čаk i dа ne govori o tome, аko bismo hteli dа nаglаsimo dа se oprost dobijа sаmo preko krvi, ondа bi trebаlo dа kаžemo:“ jer je samo krv što dušu očišća. Dаkle, morаli bismo dа dodаmo reč„sаmo“. Prolivаnje krvi uopšte nije jedini nаčin dа se dobije oproštаj zа grehe, već jedаn od nаčinа.

Zаmislite dа se mаli Pericа vrаti kući nа večeru i dobije nа tаnjiru špаgete, brokoli i hleb. I mаmа mu kаže dа je veomа vаžno dа Pericа pojede brokoli jer brokoli dаje hrаnljive sаstojke. Dа li mаjkа kаže dа je brokoli jedinа stvаr nа svetu u kojoj postoje hrаnljivi sаstojci? Ne.

Štа nаm Torа u stvаri kаže. Torа govori dа kаdа prinesemo krvnu žrtvu, onаj deo životinje koji je kritičаn dа bi se dobio oproštаj, je krv, а ne oči, noge, telo, rebrа... Zаto što je dušа telа u krvi, ondа je krv kritični deo zа žrtvovаnje. Ali ne govori dа je jedini nаčin dа se oprosti krvnа žrtvа. Dаkle, od te žrtve što si prineo, glаvni deo je krv ... „jer je duša telu u krvi...“. Ako si prineo brаšno kаo žrtvu zа greh, tu nemа krvi, i tu je glаvni deo uprаvo brаšno.

Drugа stvаr. Kаdа dođe mesijа, žrtve će se ponovo prinositi. U Jezekilju od 40. poglаvljа imаmo izgled budućeg Hrаmа gde će se prinosti žrtve. I to ne sаmo „obične“ žrtve koje su se prinosile svаkodnevno, već i žrtve zа greh.

- taj dan neka prinese knez za se i za sav narod zemaljski junca na žrtvu za greh. A za sedam dana praznika neka prinosi na žrtvu paljenicu Gospodu po sedam junaca i sedam ovnova zdravih na dan, za onih sedam dana, i na žrtvu za greh jarca na dan. Jezekilj 45:22-23. Knez u ovom odeljku se uprаvo odnosi nа mesiju. Sа hrišćаnske tаčke gledištа, štа će nаm žrtve zа greh аko se Isus prineo jednom zа svаgdа?

Hrišćаnskа idejа dа nevinа osobа pаti/umre, а dа je bezbožnicimа zbog togа oprošteno jer je nevinа osobа umrlа zа njih, je u neku ruku i plemenitа. Dođe neko i ponudi se dа plаti zа tvoje grehe umesto tebe. Pа zаr to nije sjаjno? No, hаjde dа vidimo dа li Bog odobrаvа tаko nešto.

-Ali oprosti im greh: Ako li nećeš, izbriši me iz knjige svoje, koju si napisao. A Gospod reče Mojsiju: Ko mi je zgrešio, onog ću izbrisati iz knjige svoje. 2 Mojs. 32:32-33. Ovde Mojsije predlаže dа kаzni njegа dа bi spаsio jevrejski nаrod posle prаvljenjа zlаtnog teletа. Vidimo dа se to Bogu očigledno nije svidelo i dа će onаj ko zgreši odgovаrаti, а ne neko nevin.

Neka ne ginu očevi za sinove ni sinovi za očeve; svaki za svoj greh neka gine. 5. Mojs. 24:16.

-A onome koji ne radi, a veruje Onog koji pravda bezbožnika, prima se vera njegova u pravdu. Rimljanima 4:5,

- Ko opravda krivoga i ko osudi pravoga, obojica su gad Gospodu. Poslovice 17:15
Kаkvа rаzlikа između učenjа Tаnаhа i „NZ“.

-Koji čuva milost hiljadama, prašta bezakonja i nepravde i grehe, koji ne pravda krivoga, i pohodi grehe otačke na sinovima i na unucima do trećeg i četvrtog kolena. 2. Mojs. 34:7.
Zаr Biblijа ne kаže dа će Bog kаzniti nevine ljude zbog loših? Kаžu hrišćаni.
Bog kаže jа ću se setiti grehovа 3. ili 4. generаcije. Zаšto do 3. i 4. generаcije? 4. su prаbаbа i prаdedа. Neki su imаli kontаkt i sа njimа. Ali retko ko je upoznаo čukundedu ( 5. generаcijа ). Bog ovde govori dа kаdа će ti suditi dа će se setiti u kаkvom si okruženju služio. Ako si imаo loše pretke, kаd ti Bog bude sudio imаće to u obzir jer će ti morаti suditi mаlo blаže jer si bio okružen lošim osobаmа.

Zа pred krаj jednа pričа. Rаbin i hrišćаnski teolog su rаsprаvljаli o tome, gde piše dа trebа proliti krv zа otkupljenje, i hrišćаnski teolog citirа:
-....jer je krv što dušu očišća...“ 3. Mojs. 17:11.
I rаbin odgovаrа. Ok, po tom stihu koji ste vi citirаli, kаže se dа je potrebno prolivаnje krvi zа oprost grehovа. Pаzite ovаko. Jа prаvim sendvič i slučаjno se posečem nožem i potekne krv iz prstа po podu i kаžem: „nek je Blаgoslovljen Bog, krv je prolivenа i gresi su mi oprošteni“.
Hrišćаnski teolog odgovаrа: Ee, pа postoje tаčno određenа prаvilа u Bibliji zа žrtvovаnje. Vi niste ispunili tа prаvilа.
A rаbin će nа to: „A dа li ih je Isus ispunio?Dа li je ispunio dа sveštenik trebа prineti žrtvu? Ne trebа Rimljаnin ili neki drugi Jevrejin dа prinese žrtvu. To je zаbrаnjeno. Žrtvа morа dа bude spаljenа. Žrtvа morа dа bude sаvršenа fizički, ne sme dа imа mаne Isus je bioproboden, imаo je nа glаvi ožiljke od krune od bodljikаve žice. Krv trebа dа se prinese nа oltаr, а ne nа brdu pored Hrаmа. Isus nije ispunio nijedаn od ovih zаkonа. Čаk, ljudske žrtve nisu dozvoljene.

Isus je umro nа Pаshu i аpostoli i hrišćаnski teolozi tvrde dа je to ispunjenje Pаshe. Dа li Isus može dа bude pаshаlnа žrtvа? To pitаnje je detаljno obrаđeno u sledećem tekstu i njime se ovde nećemo bаviti.

https://www.facebook.com/notes/eliyahu-yardeni/%C5%A1ta-je-smisao-pesaha-da-li-je-isus-ispunjenje-%C5%BErtve/731218233576057

- Ne odbacujem blagodati Božje; jer ako pravda kroz zakon dolazi, to Hristos uzalud umre. Gаlаtimа 2:21
Po „NZ“ ne možeš dа držiš Toru, to „je nemoguće“. I zаto što ne možeš dа držiš Toru, morа dа dođe Bog u telu čovekа i i dа umre zа nаs, jer smo mi nesposobni zа to.Zаšto je Bog dаo Toru? Dа bi nаm pokаzаo dа ne možemo dа je držimo, ili dа je se držimo dа bismo mogli dа izаberemo život i dа imаmo dobаr odnos sа Bogom? Dа vidimo štа kаže Tаnаh nа to:
„Problem je“, dа Torа jаsno kаže dа ti možeš dа je držiš. Odmаh se Adаmu kаže nа početku:
- Tada reče Gospod Kajinu: Što se srdiš? Što li ti se lice promeni?Nećeš li biti mio, kad dobro činiš? A kad ne činiš dobro, greh je na vratima. A volja je njegova pod tvojom vlašću, i ti si mu stariji. 1. Mojs 4:6-7. Bog jаsno kаže dа imаmo sposobnost dа vlаdаmo grehom.
- Svedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo; zato izaberi život da budeš živ ti i seme tvoje, 5. Mojs 30:19.

Bog kаže dа mi možemo dа nаprаvimo izbor. To nije nešto što je nemoguće.
Bog kаže i sledeće:
- Jer zapovest koju ti ja zapovedam danas niti je visoko ni daleko od tebe. Nije na nebu, da kažeš: Ko će nam se popeti na nebo da nam je skine i kaže nam je da bismo je tvorili? Niti je preko mora, da kažeš ko će nam otići preko mora, da nam je donese i kaže nam je, da bismo je tvorili? Nego ti je vrlo blizu ova reč, u ustima tvojim i u srcu tvom, da bi je tvorio. 5. Mojs. 30:11-14.

-Ali šta govori pismo? Blizu ti je reč u ustima tvojim i u srcu tvom, to jest reč vere koju propovedamo. Rimljanima 10:8.
Pаvle ovde čаk i ne govori o držаnju Tore, već o veri, а ne o tome štа rаdiš. On ne citirа deo gde se kаže dа možemo držаti Toru. Ako prođete kroz Bibliju, videćete dа Biblijа govori posebno o prаvednim i lošim ljudimа.

Doista nema čoveka pravednog na zemlji koji tvori dobro i ne greši. Knjiga propovednikova 7:20. Govori nаm dа i čаk prаvednа osobа nekаd pogreši. Postoje prаvedni ljudi, аli ne i oni koji ne prаve nikаd greške.

Jer ako i sedam puta padne pravednik, opet ustane, a bezbožnici propadaju u zlu. Poslovice 24:16.
Dаkle očigledno dа postoje prаvednici, аli nisu sаvršeni kаo Bog, sаmo Bog je sаvršen i ne prаvi greške.

-Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednog. Psalam 14:3. Citirа se od Pаvlа u knjizi Rimljаnimа 3:11. Pаvle želi dа dokаže dа ne postoje prаvedni ljudi.

U ovom poglаvlju Pаvle vаđenjem stihovа iz kontekstа hoće dа dokаže kаko nemа prаvednikа, kаko smo svi bezbožnici, prevаrаnti itd... I zаto nаm trebа Isus dа bi oprаvdаo grehe. U početku psаlmа se jаsno kаže o kome se govori:
-Reče bezumnik u srcu svom: Nema Boga; nevaljali su, gadna su dela njihova; nema nikoga da dobro tvori.Dаkle, jаsno je dа Biblijа govori dа postoje prаvednici.
Jаsno je dа se govori o bezbožnicimа. Istа stvаr je i sа nаrednim stihovimа u istoj poslаnici.Svаki stih je izvučen iz svog kontekstа, i svаki govori isključivo o prevаrаntimа i bezumnicimа.

Dа li je sve išlo po plаnu?
„Moj Bože, moj Bože, zаšto si me ostаvio“. Zаdnje Isusove reči po Mаteju i Mаrku (27:46;15:34). Ovo upućuje nа to dа nešto nije u redu. Dа je išlo sve po plаnu, dа je Isus želeo dа dođe i umre zа nаše grehe, ondа bi izgovorio nešto tipа: „Misijа zаvršenа“. Očigledno je dа je Isus stvаrno mislio dа je mesijа, te je ovo i izgovorio nа sаmrti.

Prvа krizа koju hrišćаni preživljаvаju je kаd je Isus ubijen. Svi su mislili dа će on dа ispuni sve ono što mesijа trebа dа ispuni:
a) povratak izgubljenih plemena (5.Moj 30:3, Isaija 11:11-12 43:5-6, Jeremija 3:18 30:3, 32:37, Jezekilj 11:17, 36:24);
b) obnova Hrama (Isaija 2:2-3, 56:6-7, 60:7, 66:20, Jezekilj 37:26-27, 40-44, Malahija 3:4, Zaharija 14:20-21);
v) svetski mir (Mihej 4:1-4, Osija 2:20, Isaija 2:1-4, 60:18, 65:25);
g) Mesija vlada Izraelom u vreme kad svi drže Toru (Jezekilj 37:24, 5.Moj 30:8.10, Jeremija 31:32, Jezekilj 11:19-20, 36:26-27);
d) svi znaju za Boga (Zah 3:9, 8:23, 14:9,16; Isa 45:23, 66:23; Jer 31:33; Jez 38:23; Psa 86:9; Sof 3:9);

Drugа je kаd su očekivаli dа se Isus vrаti zа jednu generаciju: „Zаistа vаm kаžem: Ovаj nаrаštаj neće proći dok se sve ovo ne zbude. Nebo i zemljа će proći, аli riječi moje neće proći“. Mаtej 24:34-35

Šаbаtаj Cvij.
Godinа je 1648. Jevreji su preživeli strаšаn mаsаkr koji su počinili kozаci. Preko 100 hiljаdа Jevrejа je ubijeno. Pored ovog velikog progonа, mnogi mistici su predviđаli dа će se te godine pojаviti Mesijа. Šаbаtаj Cvi, poznаti jevrejski učenjаk, tvrdi dа je Mesijа. Dve stvаri mu idu u prilog: Jevreji su u užаsnoj situаciji, а to znаči dа su očаjni i trаže spаse u Mesiji.

Cvi je živeo u Turskoj, ne u Izrаelu. Mnogo ljudi je poverovаlo dа je on Mesijа. Nа hiljаde ljudi gа je prаtilo. Ono što trebа zаpаziti je dа to što su verovаli dа je Mesijа nije znаčilo dа su „verovаli u Šаbаtаj Cvijа“, već dа će se vrаtiti u Izrаel i pokrenuti poslednje dogаđаje opisаne u prorocimа. Mnogo ljudi je prodаlo svoje kuće i krenulo sа njim u Izrаel.

1666. godine gа zаrobljаvаju i nude mu ili dа pređe u islаm, ili dа gа ubiju. Cvi prelаzi u islаm. Neki su bili rаzočаrаni i bili su svesni dа se sаdа morаju vrаtiti nаzаd u Tursku, gde će biti ismejаni od strаne prijаteljа koji nisu pošli zа „Mesijom“. No, mnogi nisu odustаli, jer su uložili toliko sebe u tu ideju, dа su nаstаvili dа gа prаte. Neki su smаtrаli dа tа osobа kojа je prešlа u islаm nije bio prаvi Cvi, već dubler, а dа je prаvi Šаbаtаj otišаo nа nebo i dа će se uskoro vrаtiti dа ih sve odvede u Izrаel!

Dаkle, usled porаzа svoje ideje, morаli su dа pribegnu promeni uloge Mesije i cele te ideje, u odnosu nа onu kojа postoji u Tаnаhu. Kаsnije su poverovаli i dа Mesijа zаistа morа dа pređe u drugu veru, dа je to sve nаstаvаk Božijeg plаnа, i čаk su nаlаzili stihove iz jevrejske Biblije koji su to nаvodno potvrđivаli!

I štа su sаd sledbenici Isusа mogli dа urаde? Ili dа priznаju dа su pogrešili ili dа dаju novkoncept, novu ideju. Morаli su dа rаcionаlizuju zаšto je Isus/mesijа umro. I zаto su morаli dа dаju koncept koji nije moguće proveriti, odnosno, koncept koji dаnаs zаstupаju skoro svi hrišćаnski teolozi, а to je, dа je Isus umro zа nаše grehe.
Dаkle, novа svrhа mesije je dа umre zа nаše grehe. I kаd pomislite o ovome, dа neko dođe i umre zа tuđe grehe, izgledа stvаrno plemenito.
Svi mogu dа vide dа je Isus umro, аli niko ne može dа vidi dа li je Isus umro zа nаše grehe. To je stvаr vere. A veru niko ne može dа ospori, jer je nevidljivа. I zato je potreban koncept koji se ne može osporiti, a ni dokazati.

Jer ako i sedam puta padne pravednik, opet ustane, a bezbožnici propadaju u zlu. -Priče 24:16Prema tome, plata za nepokajane grijehe je smrt, a dar Božji je život kroz pokajanje i tvorenje Njegovih instrukcija!

By Jehezkel Ezra

Na kraju teksta sa linka ispod nalaze se i ostali tekstovi koji se bave odnosom judaizma i hrišćanstva, kao i razlog nastajanja ove i sli;nih analiza.

https://www.facebook.com/notes/njegoš-ilić/zašto-proučavanje-tanaha/720708067960407

U koliko ne bude nekih pitanja vezano za temu prebacićemo se na analize ostalih mesijanskih argumenata:
Da li je novozavetno "bezgrešno začeće" stvarno najavljeno u "Starom" zavetu?
Ko je stradalni sluga u knjizi proroka Isaijе 53.?
avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od lavić taj 2015-02-18, 15:42

Teokratskom pozdrav.

Drago mi je što je nekome stalo do Božje reči.
Prijateljski razgovor je svaki koji ima za cilj saznati i ispitati spise.
Samo jedan deo prve postavke sam pročitao i u tom delu nađoh ovo:

,,Vazna stvar koju bi trebalo uočiti jeste da se reč mesija nigde ne spominje u psalmu 22. Kao što smo već rekli, Hrišćani u ovoj pesmi vide proročanstvo o Isusovim mukama. Ponovimo to još jednom, ideja da bi Mesija trebalo da pati, umre i plati za grehe ne postoji u Tanahu, dok je u NZ to jedna od centralnih tema.,,

Zamolio bih ovde dva pojašnjenja a meni su tesno vezani za gornju izjavu o trpljenju i stradanju:

1.53:2 Jer izniče pred Njim kao šibljika, i kao koren iz suve zemlje; ne bi obličja ni lepote u Njega; i videsmo Ga, i ne beše ništa na očima, čega radi bismo Ga poželeli.
53:3 Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da Ga nizašta ne uzimasmo.
53:4 A On bolesti naše nosi i nemoći naše uze na se, a mi mišljasmo da je ranjen, da Ga Bog bije i muči.
53:5 Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo.
53:6 Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na Nj bezakonje svih nas.
53:7 Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih; kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji je striže ne otvori usta svojih.
53:8 Od teskobe i od suda uze se, a rod Njegov ko će iskazati? Jer se istrže iz zemlje živih i za prestupe naroda mog bi ranjen.
53:9 Odrediše Mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatim, jer ne učini nepravdu, niti se nađe prevara u ustima Njegovim.
53:10 Ali Gospodu bi volja da Ga bije, i dade Ga na muke; kad položi dušu svoju u prinos za greh, videće natražje, produžiće dane, i šta je Gospodu ugodno napredovaće Njegovom rukom.
53:11 Videće trud duše svoje i nasitiće se; pravedni sluga moj opravdaće mnoge svojim poznanjem, i sam će nositi bezakonja njihova.
53:12 Zato ću Mu dati deo za mnoge, i sa silnima će deliti plen, jer je dao dušu svoju na smrt, i bi metnut među zločince, i sam nosi grehe mnogih, i za zločince se moli.

2.9:25 Zato znaj i razumi: Otkada iziđe reč da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće sedam nedelja, i šezdeset i dve nedelje da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vreme.
9:26 A posle te šezdeset i dve nedelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati; narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata.lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od lavić taj 2015-02-18, 15:49

Gore ne napomenuh da je reč o Isaiji 53 i Danilu 9 verujući da se to zna.
Što se tiče onog što do sad isčitah, a odnosi se na psalme tu smo saglasni jer David najvećim delom piše o sebi ali ima i mesta gde više lica opisuje.
Jedno kratko pitanje,da li se u proroštvu datom par vekova posle Davidove smrti odnosi na Davida kao kneza ili govori o nekom drugom.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od STP taj 2015-02-19, 19:05

P.S nisam baš vešt sa ovim citiranjem na forumu,hteo sam da izdvojim svaki lavićev citat pojedinačno pa da odgovorim kao što vidim da se radi ali ne uspeh Smile ,a vidim ne može da se menja odgovor tako da ako admin nekako može to da uredi bio bih mu zahvalan . Pozdrav .
avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od SION taj 2015-02-19, 19:07

Probaj ponovo imaš opcije za citiranje, ja drugačije ne mogu da ti pomognem.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od STP taj 2015-02-19, 19:19

SION ::Probaj ponovo imaš opcije za citiranje, ja drugačije ne mogu da ti pomognem.

Nije hitno,u sledećem odgovoru za Danila pokušaću,moja greška što nisam pročitao uputstva Smile
avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od STP taj 2015-02-19, 19:26

Teokratskom pozdrav.

Drago mi je što je nekome stalo do Božje reči.
Prijateljski razgovor je svaki koji ima za cilj saznati i ispitati spise.
Pozdrav i laviću Smile , evo pišem ovu poruku ponovo jer se greškom obrisala. I meni je drago da se ljudi interesuju za Tanah i istražuju.
Krenućemo sa Isaijom,ova tema je već obrađivana tako da ću ti ja objaviti ovde deo teksta koji ceo ,ako se interesuješ,možeš da pročitaš na ovom linku: http://tanah-nz.blogspot.com/p/ko-je-stradalni-sluga-u-knjizi-proroka.html
Pa,hajde da istražujemo Smile))
Samo jedan deo prve postavke sam pročitao i u tom delu nađoh ovo:

,,Vazna stvar koju bi trebalo uočiti jeste da se reč mesija nigde ne spominje u psalmu 22. Kao što smo već rekli, Hrišćani u ovoj pesmi vide proročanstvo o Isusovim mukama. Ponovimo to još jednom, ideja da bi Mesija trebalo da pati, umre i plati za grehe ne postoji u Tanahu, dok je u NZ to jedna od centralnih tema.,,

Zamolio bih ovde dva pojašnjenja a meni su tesno vezani za gornju izjavu o  trpljenju i stradanju:

1.53:2  Jer izniče pred Njim kao šibljika, i kao koren iz suve zemlje; ne bi obličja ni lepote u Njega; i videsmo Ga, i ne beše ništa na očima, čega radi bismo Ga poželeli.
53:3  Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da Ga nizašta ne uzimasmo.
53:4  A On bolesti naše nosi i nemoći naše uze na se, a mi mišljasmo da je ranjen, da Ga Bog bije i muči.
53:5  Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo.
53:6  Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na Nj bezakonje svih nas.
53:7  Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih; kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji je striže ne otvori usta svojih.
53:8  Od teskobe i od suda uze se, a rod Njegov ko će iskazati? Jer se istrže iz zemlje živih i za prestupe naroda mog bi ranjen.
53:9  Odrediše Mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatim, jer ne učini nepravdu, niti se nađe prevara u ustima Njegovim.
53:10  Ali Gospodu bi volja da Ga bije, i dade Ga na muke; kad položi dušu svoju u prinos za greh, videće natražje, produžiće dane, i šta je Gospodu ugodno napredovaće Njegovom rukom.
53:11  Videće trud duše svoje i nasitiće se; pravedni sluga moj opravdaće mnoge svojim poznanjem, i sam će nositi bezakonja njihova.
53:12  Zato ću Mu dati deo za mnoge, i sa silnima će deliti plen, jer je dao dušu svoju na smrt, i bi metnut među zločince, i sam nosi grehe mnogih, i za zločince se moli.

Ko vjerova propovijedanju našemu, i mišica Gospodnja kome se otkri? (53:1)

Ključ za pravilno razumijevanje čitavog 53. poglavlja leži u pravilnom razumijevanju ovog stiha (kao i 8. stiha na koji ćemo se posebno osvrnuti kada do njega dođemo). Ko ovde govori i ko postavlja ova pitanja?

Uvrežena predrasuda jeste da ovaj stih izgovaraju Jevreji, jer pretpostavka je uvjek bila da su oni ti koji su "otpali" od Boga, koji su u krivu i koji treba da se pokaju za svoj otpad. Međutim, kao što smo vidjeli kontekst stihova ispred ukazuje na to da su nejevrejski vladari ti koji se čude izbavljenju i uzvišenju Božjeg sluge Izraela, uprkos njihovim dijametralno suprotnim očekivanjima.  Oni u tom šoku uviđaju novonastalu realnost i postavljaju pitanje iz 1. stiha, kao i ostale konstatacije koje nakon toga slijede. S tim u vezi, ova misao iz 1. stiha je samo nastavak šokantne situacije iz finala prethodnog poglavlja.  Interesantno je da katolički prevod Stvarnost prepoznaje ovu činjenicu i zbog toga jasno naglašava ovu povezanost.

"Mišica Gospodnja" se kroz cijelu istoriju otkriva jevrejskom narodu kako bi ga spašavala od fizičkog progona i istrebljenja (Šemot/2.Moj 3:20; Devarim/5.Moj 26:8; Ješajahu/Isaija 51:9, 52:10, 63:12; Jirmijahu/Jeremija 21:5, 27:5; Ehezkiel/Jezekilj 20:33 itd).

U narednim stihovima, kada Bog proslavi Izraela, narodi (nejevreji) prepoznaju njegovu misiju (Šemot/2.Moj 19:6; Ješajahu/Isaija 61:6 itd.) i shvataju gdje su griješili.

Jer ću tada promijeniti narodima usne, te će biti čiste, da bi svi prizivali ime Gospodnje i služili mu jednodušno. -Cefan'ja/Sofonija 3:9

Jer izniče pred njim kao šibljika, i kao korijen iz suhe zemlje; ne bi obličja ni ljepote u njega; i vidjesmo ga, i ne bješe ništa na očima, čega radi bismo ga poželjeli. Prezren bješe i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga nizašto ne uzimasmo. (53:2-3)
 

U 11. poglavlju knjige proroka Ješajahua postoji opis Mesije koji izniče kao šibljika iz korjena Jesejeva, ali kontekst tog poglavlja ukazuje na nekoga ko donosi mesijanko doba, sud i pravdu, jednom rječju pravedno Tora društvo. To je lider (sudija) koji niti je prezren niti je odbačen, već tokom njegovog pojavljivanja Bog sakuplja "prezrene i odbačene" sa svih strana svijeta.

Tako da su ovi stihovi očigledno simbolički opis rođenja Izraela koji je lutao po pustinji, gdje je gledajući ljudskim očima bio predodređen na propast i smrt. U to vrijeme Izrael je bio jedan od najmanjih naroda, potlačen i odbačen, prodan u ropstvo i osuđen na sigurnu smrt.

Jer si ti narod svet Gospodu Bogu svojemu, tebe je izabrao Gospod Bog tvoj da mu budeš narod osobit mimo sve narode na zemlji. Ne zato što bi vas bilo više nego drugih naroda prihvati vas Gospod i izabra vas; jer vas bijaše manje nego ikojega drugoga naroda. -Devarim/5.Moj 7:6-7


Međutim, Bog je taj koji je uzeo taj isti narod izbavio i od njega načinio drvo koje će svojim plodovima blagosloviti cijelu zemlju. Identičnu sliku čitamo i u Devarim/5.Moj 32:9-10, Tehilim/Psalam 80:8, Hošea/Osija13:5.

Kada je u pitanju patnja, prezrenost i odbačenost isti opis Izraela imamo i u knjizi proroka Jirmijahua...

Jer ovako veli Gospod: smrtan je polom tvoj i rana tvoja ljuta. Nema nikoga koji bi se primio tvoje stvari da te liječi, nema lijeka koji bi ti pomogao… Jer ću te iscijeliti, i raneću ti izliječiti, govori Gospod, jer te zvaše otjeranom: Sionom, kojega niko ne traži. -Jirmijahu/Jeremija 30:12-13.17

... kao i na mnogim drugim mjestima u Tanahu (Eha/Plač Jeremijin 1:11; Ehezkiel/Jezekilj 16:5, 35:5-6;  Hošea/Osija 6:1;  Ješajahu/Isaija 1:5-6 30:26, 49:7, 60:15; Miha/Mihej 1:9).

Pored svih ovih činjenica, ova slika drveta koje se bori da izraste na suhoj zemlji, sasvim sigurno predstavlja i opis teškog stanja Izraela tokom rasijanja. Ako pogledamo istoriju jevrejskog naroda u dijaspori, ona je prepuna događaja gdje nejevreji tlače i proganjaju Jevreje, trpaju ih u geta, ubijaju, optužuju za sve moguće i nemoguće zavjere - bukvalno ih preziru, što je posebno vidljivo tokom perioda socijalnih ili drugih društvenih nemira koje razdiru te zemlje i narode. Nema ni jednog naroda na zemaljskoj kugli koji je imao "svoje Jevreje" a da ih nije tlačio, mučio i proganjao. Antisemitizam je duhovna bolest od koje boluje cijelo čovječanstvo, i zato će šok biti upotpunjen kada Bog pokaže šta misli o tome. U jedno možemo biti sasvim sigurni - mnoga usta će biti zatisnuta!

A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze na se, a mi mišljasmo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Ali on bi ranjen *za naše prijestupe, izbijen za naša bezakonja; kar bješe na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se iscijelismo. (53:4-5)

*Kao prvo hajde da se osvrnemo na ovaj dio "Ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen zanaša bezakonja." Ovo je još jedan klasičan primjer izvrtanja hebrejskog teksta kako bi se prevodi uklopili u teološke pretpostavke o Isusu. Ispravan prevod bi bio:

"A on je ranjen zbog naših prestupa, izbijen zbog naših bezakonja."

והוא מחלל מפשׁענו מדכא מעונתינו.

Zašto je ovo bitno? Zato što scenario u prevodima stvara sliku da je sluga "zamjena" za grijehe i prestupe (uvriježena predrasuda "za grijehe jevrejskog naroda"), što je klasično hrišćansko učenje o Mesiji koji pati i umire kako bi bio otkup za tuđe grijehe. Ovako nešto ne postoji u Tanahu zato se ta ideja neopravdano učitava u prevode, jer u hebrejskom tekstu, slugine rane i modrice nastaju kao posljedica prestupa i bezakonja naroda koji su tlačili Jevreje. Dva totalno različita smisla, a promijenjena je samo jedna jedina riječ!

Šta je zajedničko za sve narode? Rekli smo da je to antisemitizam. Međutim, šta je u samoj srži antisemitizma i šta je to čime narodi opravdavaju i hrane svoju patološku mržnju prema Jevrejima?

"Bog ih je odbacio i sada ih kažnjava jer su uradilito to, to i to... Zaslužili su... Oni vladaju svjetom i sl." – zar ne?

Narodi generalno vjeruju da su Jevreji zaslužili sva progonstva i mučenja koja ih snalaze u dijaspori. Time opravdavaju svoja bezakonja i prestupe, i tako pronalaze svoj "mir". Misle, riješićemo se Jevreja i odmah ćemo bolje da živimo.

Narod je moj stado izgubljeno; pastiri njegovi zavedoše ga, te luta po gorama, ide s brda na humove, zaboravivši stan svoj. Ko ih nađe, proždiraše ih, i neprijatelji njihovi govoriše: nećemo biti krivi, jer zgriješiše Gospodu, stanu pravde, Gospodu, nadu otaca njihovijeh. -Jirmijahu/Jeremija 50:6-7

Kako će se narodi izlječiti ranom Izraela? Prorok o tome jasno govori na drugom mjestu, kada kaže:

Neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, jer će zemlja biti puna poznanja Gospodnjega kao more vode što je puno. I u to će vreme za koren Jesejev, koji će biti zastava narodima, raspitivati narodi, i počivalište Njegovo biće slavno. -Ješajahu/Isaija 11:9-10

Kada će se to desiti?

I podignuće zastavu narodima i prognane Izrailjeve i rasijane Judine sabraće s četiri kraja zemaljska. -Ješajahu/Isaija 11:12

Prema tome, ovde vidimo jedan proces. Bog preko svog Mesije uspostavlja pravedno Tora društvo i sakuplja sav rasijani Izrael (Juda + Izrael - 10 "izgubljenih plemena"), a kao šlag na torti i svi narodi se iscjeljuju, jer će cijela zemlja tada poznati "Božji prst". Rana rasijanja koja je toliko dugo zadavala strašne muke i progone Izraelu preko naroda (nejevreja), sada tim istim narodima donosi iscjeljenje.

Ova "rana" je zaslužena na osnovu Saveza između Boga i Izraela (Vajikra/3.Moj 26), ali je isto tako trebala da bude i test za narode kako bi se pokazao svačiji odnos prema Božjem slugi (Ješajahu/Isaija 54:11-17; Zahar'ja 1:15, 2:8; Tehilim/Psalam 83).  Pošto je Izrael rasijan po cijelom svijetu, prilikom otkupa i izbavljenja svi narodi će imati priliku da od "svojih (pravednih) Jevreja" čuju ono "što im nije kazivano" i da razumiju ono što do tada nisu slušali.

U to će vrijeme deset ljudi od svijeh jezika narodnijeh uhvatiti jednoga Judejca za skut govoreći: idemo s vama, jer čujemo da je Bog s vama. -Zahar'ja 8:23

Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na nj bezakonje svijeh nas. (53:6)


Ovde napokon nestaje jeftinih izgovora kojim su narodi opravdavali svoju patološku mržnju i antisemitizam, jer sada je "sva zemlja puna poznanja Gospodnjeg" i narodi uviđaju svoju grešku. Budući bez Tore koju su odbili, svaki narod je išao "svojim putem" i svi su zalutali kao ovce bez pastira, jer...

Riječ je tvoja (Tora) žižak nozi mojoj, i vidjelo stazi mojoj. -Tehilim/Psalam 119:105

Kada nema Tore svako ide svojim putem i svako se povodi za svojim srcem. Međutim, svi koji su tlačili Izrael će biti pozvani na odgovornost, jer iako je Bog rasijanjem ranio Izrael, narodi su i dalje ti koji su svojim bezakonjima prekomjerno matretirali Izrael, a kao što sam ranije rekao to je bio mač sa dvije oštrice.

Jednim dijelom Bog je dopustio da Izrael bude podređen narodima jer su bili neposlušni Zavjetu, a drugim dijelom Bog je kušao narode kako bi im pokazao koliko su ogrezli u bezakonju i nepravdi, za koje će i sami kasnije odgovarati.

I gnjevim se silno na narode bezbrižne, jer Ja se malo razgnjevih (na Izraela) a oni pomogoše na zlo. -Zahar'ja 1:15

Identičnu misao možemo pronaći i u Jeremiji (Jirmijahu) 2:3 i Sofoniji (Cefan'ja) 2:10.

Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih; kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nijema pred onijem koji je striže ne otvori usta svojih. (53:7)

U određenim slučajevima, Tanah koristi sliku "ovaca koje idu na klanje" kada govori o patnjama jevrejskog naroda.

Dao si nas kao ovce da nas jedu (kolju), i po narodima rasijao si nas. U bescjenje si prodao narod svoj, i nijesi mu podigao cijene. Dao si nas na potsmijeh susjedima našijem, da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas. Načinio si od nas priču u naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci. Svaki je dan sramota moja preda mnom, i stid je popao lice moje. Od riječi potsmjevačevih i rugačevih, i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih. Sve ovo snađe nas; ali ne zaboravismo tebe, niti prestupismo zavjeta tvojega. Ne otstupi natrag srce naše, i stope naše ne zađoše s puta tvojega. Kad si nas bio u zemlji zmajevskoj, i pokrivao nas sjenom smrtnijem, Onda da bijasmo zaboravili ime Boga svojega i podigli ruke svoje k Bogu tuđemu, Ne bi li Bog iznašao to? Jer on zna tajne u srcu.  A ubijaju nas za tebe svaki dan; s nama postupaju kao s ovcama klanicama. -Tehilim/Psalam 44:11-22

Prema tome, pravedni Jevreji (Božji sluga) koji su stradali tokom progona u narodima "nisu otvorili usta svojih" da bi govorili protiv Boga - nego su trpili i nikada nisu zaboravili ko je njihov Bog, iako su nemilosrdno progonjeni i ubijani.


Nisu svi Jevreji "Božji sluga" ili "Božije sluge", ali prorok govori o onima koji su pravedni i služe Bogu!

Naravno da je bilo i onih iz Izraela koji su otpali i koji su u dijaspori samo umnožili bezakonja zbog kojih je čitav narod stradao, ali svejedno narod Izraela je jedan (jedinstven) i zato smo svi kolektivno odgovorni za Zavjetni odnos koji imamo sa Bogom, kako za blagoslove tako i za prokletstva.

Narod je jedan, zajedno sa pravednim i nepravednim Jevrejima, ali sluga ili sluge su samo oni koji su pravedni!

Od tjeskobe i od suda uze se, a rod njegov ko će iskazati? jer se istrže iz zemlje živijeh i *za prijestupe naroda mojega bi ranjen. (53:Cool

*Ovde imamo identičnu situaciju kao i u 5. stihu, totalno pristrasan prevod, ali ovaj put začinjenu sa još jednim klasičnim izvrtanjem hebrejskog teksta. Pravilan prevod bi glasio:

"Zbog prestupa naroda mojega oni su ranjeni." - (MiPeša Ami Nega Lamo)

מפשׁע עמי נגע למו.

Još bukvalniji prevod bi bio: "Zbog prestupa naroda mojega, **bolest je (na) njima."

**Ova riječ , tj. imenica נגע (nega) se može prevesti na više načina ali uglavnom u Tanahu označava gubu, ranu, udarac (koji stvara ranu), neku vrstu fizičke nesreće, povrede i sl.

Analizirajući 5. stih već sam objasnio razliku između ranjavanja "za prestupe" i "zbog prestupa, a ovde imamo apsolutno istu situaciju. Međutim, kako znamo da su oni ranjeni (da su rane na njima), a ne da je on ranjen (da je rana na njemu)?

Ova riječ "lamo" למו jeste izmjenjeni oblik trećeg lica množine u dativu, koji se koristi u poeziji. Ovo je ujedno svojevrstan dokaz naše tvrdnje sa početka analize da su ovi odlomci u stvari pjesma o istoriji jevrejkog naroda. Standardi oblik ove riječi jeste "lahen" להן i ima apsolutno isto značenje kao i "lamo". Ovo se može provjeriti u bilo kojem ozbiljnijem konkordansu ili biblijskom rječniku, a za potrebe ove analize uslikao sam definiciju i značenje ovog oblika "lamo" (na engleskom).

Ono što je još zanimljivije jeste činjenica da su ti isti prevodioci, koji su u ovom stihu riječ preveli u jednini, na svim ostalim mjestima u Tanahu riječ "lamo" למו prevodili u množini, kako i dolikuje. Slučajnost?! Teško! Npr. u katoličkom prevodu Biblije "Stvarnost", ovaj stih je preveden više nego tragikomično.

Zašto je ovo toliko bitno? Zato što je samo ovaj stih dovoljan da sruši teoriju o Mesiji koji strada kao žrtva za grijeh, jer sluga o kojem prorok govori jesu više osoba (množina) a ne jedna osoba!

Jer, kao što smo i ranije vidjeli u Tanahu, Izrael je često puta predstavljen u jednini, bilo da se uspoređuje sa slugom ili npr. nerotkinjom (54. poglavlje). Međutim, sasvim je očigledno da se tu misli na više osoba ili čitav narod, a ne samo na jednu individuu. Sam prorok, nekoliko poglavlja prije ove pjesme kaže sledeće:

Vi ste moji svjedoci (množina), veli Gospod, i sluga moj kojega izabrah (jednina), da biste znali i vjerovali mi i razumjeli da sam ja; prije mene nije bilo Boga niti će poslije mene biti. -Ješajahu 43:10

Ovde je više nego očigledno da sluga nije jedan čovjek, nego "svjedoci" (množina) - više ljudi. Oni su čak i u rasijanju vjerni Bogu i Njegovom Savezu.

Sada kada smo utvrdili ove tehničke stvari, možemo ozbiljnije shvatiti i samo značenje stiha. Utvrdili smo da nije "on ranjen" (kako kažu svi hrišćanski prevodi, aludirajući na Isusa), nego su "oni ranjeni". Ranije smo rekli, a ovde se ponavlja ista situacija, da rana nije "za prestupe" (aludirajuću na "žrtvu") već "zbog prestupa" (rane su posljedica prestupa).  

Da je u pitanju aluzija na narod Izraela, tj. pravedni ostatak u njemu, jasno je i iz fraze "istrže se iz zemlje živih". "Zemlja živih" se u Tanahu često puta odnosi na zemlju Izrael (Tehilim/Psalam 52:7 (5); Ehezkiel/Jezekilj 33:23-24), a biti "iščupan iz zemlje živih" znači biti protjeran i rasijan među narode, što je scenario koji je zadesio Izrael nekoliko puta tokom istorije kao posljedicom prekršaja Saveza. Zajedno sa kompletnim narodom rasijani su i oni koji su bili vjerni (sluga) Božjem Savezu - kao npr. Danijel (Baltazar), Hananija (Šadrah), Mišael (Mešah), Azar'ja (Abednego) i ostali pravednici koji su odvedeni u vavilonsko ropstvo ili bilo koja druga ropstva tokom istorije. Bili su pravednici među Izraelom, ali su zbog grijeha Izraela (kompletnog naroda) zajedno sa njim ispaštali kaznu za neposlušnost i kršenje Zavjeta, iako sami nisu zgriješili.

Narod Izraela je jedan pred Bogom i pored individualne odgovornosti postoji i kolektivna odgovornost u kontekstu obdržavanja Saveza. Izrael u većini slučajeva čine kako pravednici tako i oni koji ne mare za Savez.  Kada dio naroda ne mari za Savez cijeli narod pati i nije isključen od posljedica kršenja Zavjetnog odnosa jer je on učinjen sa kompletnim narodom. Biti u Zavjetnom odnosu sa Bogom nosi sa sobom blagoslove ali i prokletstva, pozitivne i negativne strane u kontekstu odnosa prema tom istom Savezu. Zato je jako bitno da sudije Izraela rade svoj posao da bi se sankcionisale bilo koje kancerogene društvene i socijalne pojave koje mogu dovesti do sveopšteg otpada i udaljavanju od Tora društva. Kada pogledamo molitvu Danijela, u 9. poglavlju istoimene knjige, ovaj koncept nam postaje više nego očigledan. Isto tako, kada pogledamo Mojsija i sve pravednike Izraela - kada se mole, mole se u množini i ispovjedaju grijehe cijelog naroda (čiji su dio i u dobru i u zlu), iako sami lično nisu krivi za većinu onoga što navode. Ponekad je kazna neophodan pedagoški metod kojim se osvješćava onaj otpali dio naroda (društva), a samim tim predstavlja opomenu i test za onaj pravedni dio naroda koji je vjeran Bogu i Savezu.

*Odrediše mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatijem, jer ne učini nepravde, niti se nađe prijevara u ustima. (53:9)

*I ovaj prevod nije baš "najsretniji", jer zanemaruje par jako bitnih stvari, kako bi se ponovo što bolje uklopio u priču o Isusu. Bukvalan prevod hebrejskog teksta bi glasio:

"Dade grob njegov sa zlikovcima, a sa bogatim je u njegovim smrtima..."

ויתן את־רשׁעים קברו ואת־עשׁיר במתיו...

Ovde imamo još jedan dokaz da je sluga skup ljudi a ne jedna osoba, jer ova riječ "motav" מתיו je smrt u množini i bukvalno znači "njegove smrti".

Jevreji su se tokom istorije često puta susretali sa ultimatumima da "konvertuju ili umru". Pravedni Jevreji su radije birali progonstva i smrt nego da se odreknu Tore i svoje vjere - pa su tako često puta ostajali bez propisne sahrane kako su ih nejevreji ubijali i progonili iako "nisu učinili nepravdu, niti se našla prevara u njihovim ustima".

O čemu govori poređenje da je sluga  u njegovim smrtima sa bogatašem? Postoji više objašnjenja na koji se može shvatiti ova alegorija, a jedno od njih kaže da se u drevna vremena smrtna kazna nad bogatašima izvršavala veoma nasilnim smrtima i linčovanjem - što je upravo način smrti koji je bio svojstven Jevrejima tokom istorije.

Hrišćanski teolozi često puta koriste ovaj dio "jer ne učini nepravde, niti se nađe prijevara u ustima" kao argument da je sluga neko ko je bezgrešan (aludirajući na Isusa), a pošto je celo čovječanstvo pod grijehom (Rimljanima 3:9-12) ovo se nikako ne može odnositi na Izrael ili dio Izraela, koji je bar nekada učinio nepravde ili prevare. Ovo naravno nije tačno, jer su koncept pravednosti u Tanahu i pravednost kako je razumiju hrišćanski teolozi dvije dijametralno suprotne stvari, a o tome detaljnije nekom drugom prilikom. Za sada nećemo ulaziti u detalje zašto je to tako, nego ćemo citirati drugog proroka, Cefan'ju, koji daje svojesvrstan demant ovim tvrdnjama i u drugom proročanstvu daje identičinu sliku pravednika unutar Izraela.

Ostatak Izrailjev neće činiti bezakonja niti će govoriti laži, niti će se naći u ustima njihovijem jezik prijevaran; nego će pasti i ležati i neće biti nikoga da ih plaši... Gle, uništiću u ono vrijeme sve koji te muče, i izbaviću hrome i sabrati odagnane, i dobaviću im hvalu i slavu po svoj zemlji, gdje su bili pod sramotom. U ono vrijeme dovešću vas, u ono vrijeme sabraću vas; jer ću vam dobaviti slavu i hvalu po svijem narodima na zemlji, kad povratim roblje vaše pred vašim očima, govori Gospod.  -Cefan'ja/Sofonija 3:13.19-20

Prema tome, vidimo da se ove riječi ipak mogu odnositi na pravednike unutar Izraela (ostatak Izraela), koji "ne čine nepravde, niti se prevara nalazi u njihovim ustima". Narodi tlače, proganjaju i ubijaju Božje vjerne sluge (slugu) kao najobičnije kriminalce i zločince, ali na kraju su oni ti koji bivaju uzvišeni i proslavljeni  - jer nisu krivi za ono zbog čega su tokom istorije optuživani i proganjani.


Ali Gospodu bi volja da ga bije, i dade ga na muke; *kad položi dušu svoju u prinos za grijeh, vidjeće potomstvo, produljiće dane, i što je Gospodu ugodno napredovaće njegovom rukom. (53:10)

*Ovde prevod aludira da će sluga 100% položiti svoju dušu kao prinos za grijeh, dok je u hebrejskom smisao malo drugačiji a podvučeni dio bi bukvalno glasio.

"Ukoliko njegova duša položi **žrtvu za prestup, vidjeće potomstvo, produljiće dane, i što je Gospodu ugodno napredovaće njegovom rukom.

אם־תשׂים אשׁם נפשׁו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח.

**Ili samo "prestup", jer hebrejska riječ "ašam" אשׁם bukvalno znači prestup, ali isto tako je i naziv za "žrtvu prestupnicu" koja se prinosila na Božjem oltaru. Ideja je da životinja na oltaru predstavlja prestup koji je čovjek počinio i zbog toga im je naziv identičan. Tako da faktički, kada je čovjek donosio životinju da je žrtvuje za prestup koji je učinio, u stvari je "donosio svoj prestup" pred Boga.

U većini prevoda sluga je taj koji svojevoljno "polaže svoj život kao žrtvu za grijeh", što se savršeno uklapa u priču o Isusu (ponovo se izvrće tekst i crta meta oko unaprijed formirane priče), dok hebrejski tekst govori nešto sasvim drugo. Kao prvo, u tekstu ne postoji nikakva "žrtva za grijeh", već riječ "ašam" אשׁם koja označava "prestup" ili u određenom kontekstu "žrtvu za prestup". Drugo, hebrejska riječ "im" אם nosi u sebi ideju izbora i znači ako, ukoliko. Zbog toga sluga ima izbor i ukoliko prepozna svoje prestupe Bog ga nagrađuje sa obiljem blagoslova. Bog pedagoški kažnjava svoj narod kako bi shvatio svoje prestupe i vratio se učinjenom Savezu. Prorok Ješajahu kaže:

S mjerom ga je karao, kad ga je odbacio, kad ga je odnio silnijem vjetrom svojim istočnijem. Zato će se tijem očistiti bezakonje Jakovljevo i to će biti sva korist što će se uzeti grijeh njegov kad sve kamenje oltarno razmetne kao razdrobljeno krečno kamenje i ne bude više gajeva ni sunčanijeh likova. (27:8-9)
... a na drugim mijestima čitamo:

Ti se ne boj, slugo moj Jakove, govori Gospod, jer sam ja s tobom; jer ću učiniti kraj svijem narodima, u koje te prognah, ali tebi neću učiniti kraja, nego ću te pokarati s mjerom, a neću te ostaviti sasvijem bez kara.  -Jirmijahu/Jeremija 46:28

Pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik dolazi na njegovo mjesto. Otkup za pravednike biće bezbožnik i za dobre bezakonik. -Mišle/Priče 11:8; 21:8

U Tanahu se skoro uvijek pravednici blagosiljaju sa dugim životom i sa mnogo djece.  To je ono što za njih predstavlja nagradu. Tu sliku nalazimo i u Devarim/5.Moj 11:21 30:5.20;  Jirmijahu/Jeremija 3:13-16;  Ješajahu/Isaija 65:20; Zahar'ja 8:4.


Uzgrijed, ni ovaj stih se nikako ne može odnositi na Isusa jer on se na osnovu NZ nikada nije ženio i nije imao djecu. Neko će reći da se tu misli duhovno ili simbolički, na sve one koji će biti njegovi sljedbenici, koje će on da "usvoji" kao svoju djecu. Međutim, riječ za potomstvo u ovom stihu jeste "zera" זרע i bukvalno znači sjeme. U Tanahu ona uvijek označava fizičko potomstvo kada je u pitanju čovjek, ili konkretno sjeme koje donosi doslovan plod kada je u pitanju sjeme biljaka.

Da se kojim slučajem aludiralo na "duhovno potomstvo", adekvatna riječ bi bila "ben" בן , jer ona pored doslovnog sina (što je i značenje riječi) može označavati duhovno potomstvo nekoga čovjeka. Pa tako npr. muški prozeliti u Judaizmu nose "prezime" Ben Avraham Avinu, u slobodnom prevodu "sin Avrama našeg oca".

Da li je prozelit doslovan sin Avrama? Naravno da nije, ali jeste njegovo duhovno potomstvo i od tuda se ova riječ koristi u tom kontekstu.

Vidjeće trud duše svoje i nasitiće se; pravedni sluga moj opravdaće mnoge svojim poznanjem, i sam će nositi bezakonja njihova. Zato ću mu dati dio za mnoge, i sa silnima će dijeliti plijen, jer je dao dušu svoju na smrt, i bi metnut među zločince, i sam nosi grijehe mnogih, i za zločince se moli. (53:11-12)

Ovde je Izrael (pravednici u njemu) taj koji svojim znanjem Tore uči druge narode i na taj način im donosi svjetlost i spasenje (Devarim/5.Moj 4:5-6; Miha/Mihej 4:2;  Ješajahu/Isaija 55:5). Ova slika je samo ponavljanje onoga što je već ranije rečeno u knjizi:

I reče mi: ti si sluga moj Izrailju, tobom ću se  proslaviti... I reče mi: malo je da mi budeš sluga da se podigne pleme Jakovljevo i da se vrati otkupljeni Izrailjevi, nego te učinih vidjelom narodima da budeš moje spasenje do krajeva zemaljskih.  -Ješajahu/Isaija 49:3.6

Znamo da je misija Izraela da bude vidjelo i svjetlost narodima, pa ukoliko taj zadatak ne izvršava kako treba narodi (nejevreji) su sve gori i gori jer ne slušaju o Bogu i Tori. Zbog toga, ukoliko Jevreji kao narod ne ispunjavaju svoju funkciju neka "nova Rut" ili neka "nova Rahav"  trpe zbog toga.

Na neki način i za neznabožce važi sledeći princip:

Kad rečem bezbožniku: bezbožniče, poginućeš; a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se prođe puta svojega; taj će bezbožnik poginuti za svoje bezakonje; ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. -Ezekiel/Jezekilj 33:8

Da će Bog blagosloviti Izrael blagom i raznim pljenom prorok navodi i na drugim mijestima.

Tada ćeš vidjeti, i obradovaćeš se, i srce će ti se udiviti i raširiti, jer će se k tebi okrenuti mnoštvo morsko i sila naroda doći će k tebi... Ko su ono što lete kao oblaci i kao golubovina prozore svoje? Ostrva će me čekati i prve lađe Tarsiske, da dovezu sinove tvoje iz daleka, i s njima srebro njihovo i zlato njihovo, imenu Gospoda Boga tvojega i sveca Izrailjeva, jer te proslavi. I tuđini će sazidati zidove tvoje, i carevi njihovi služiće ti; jer u gnjevu svom udarih te, a po milosti svojoj pomilovaću te. I tvoja će vrata biti svagda otvorena, neće se zatvoriti ni danju ni noću, da ti se dovede sila naroda, i carevi njihovi da se dovedu. -Ješajahu/Isaija 60:5.8-11Da se Izrael moli za narode i one koji ga progone nije ništa novo, jer prilikom rasijanja u Vavilon Bog kaže svom Slugi:

I tražite dobro gradu, u koji vas preselih, i molite se za nj Gospodu, jer u dobru njegovu biće vama dobro. -Jirmijahu/Jeremija 29:7

Odmah nakon ove pjesme nastupa 54. poglavlje, koje produbljuje ovu sliku opisujući otkupljenje i izbavljenje Izraela kroz sliku nerotkinje (opet jednina), a suština priče je uvijek ista:

Nikako oružje načinjeno protiv tebe neće biti srećno, i svaki jezik koji se podigne na te na sudu saprećeš. To je našljedstvo sluga Gospodnjih i pravda njihova od mene, veli Gospod.  -Ješajahu/Isaija 54:17

Sve u svemu, kada se podvuče crta, vidimo da postoje više nego jasne slike o Izraelu kao Božjem slugi, kako u knjizi proroka Ješajahua tako i u ostalim djelovima Tanaha, čime je tvrdnja sa početka analize nepobitno dokazana. Ujedno je srušena i urbana legenda kako Jevreji izbjegavaju čitanje i analizu ovog odlomka zato što "ne može govoriti o nikom drugom do Isusu".

Slika sluge jeste u jednini, ali je sasvim jasno da se odnosi na "više osoba" (što je ideja koju nalazimo širom Tanaha), a ne na jednu osobu. Ovo je više nego jasno iz 8. i 9. stiha, jer kada sluga biva ranjen ustvari su "oni ranjeni", kada sluga biva progonjen i ubijen, u pitanju su "njegove smrti" a ne "njegova smrt".

Za kraj, mislim da je cijela ideja hrišćanskog tumačenja i interpretacije teksta nešto što je strano jevrejskoj Bibliji (Tanahu), iz prostog razloga što nigdje u Tanahu ne postoji ideja da naše spasenje, naši životi, zavise od vjere u nekoga ili bilo šta mimo Boga kroz tvorenje Njegovih zapovjesti. Taj koncept je vrlo jednostavan, bez nekih skrivenih značenja teksta koje mogu da vide samo "posebni", oni koji "imaju Duha", odabrani i sl. Sve je to latentni gnosticizam, a totalno strano jednostavnog konceptu "spasenja" jasnom i običnim jevrejskim pastirima, a sažetom u samo nekoliko stihova:

Glavno je svemu što si čuo: Boga se boj, i zapovijesti njegove drži, jer to je sve čovjeku. Jer će svako djelo Bog iznijeti na sud isvaku tajnu, bila dobra ili zla. -Kohelet/Propovjednik 12:13-14

Pokazao ti je, čovječe, što je dobro; i šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smjerno s Bogom svojim.  -Miha/Mihej 6:8

Samo budi slobodan i hrabar da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je zapovjedio Mojsije sluga moj, ne otstupaj od njega ni nadesno ni nalijevo, da bi napredovao kuda god pođeš. Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovoga zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu napisano; jer ćeš tada biti srećan na putovima svojim i tada ćeš napredovati. Nijesam li ti zapovjedio: budi slobodan i hrabar? ne boj se i ne plaši se; jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god ideš. -Jehošua/I.N. 1:7-9

Šta ako nekada pogriješimo, svijesno ili nesvijesno? Da li smo trajno opterećeni i osuđeni tim grijesima?

Ako li bi se bezbožnik obratio od svijeh grijeha svojih koje učini, i držao bi sve uredbe moje i tvorio sud i pravdu, doista će živjeti, neće poginuti. Bezakonja njegova što ih je god učinio neće mu se više spominjati, u pravdi svojoj koju čini živjeće. Eda li je meni milo da pogine bezbožnik? govori Gospod, a ne da se odvrati od putova svojih i bude živ? -Ehezkiel/Jezekilj 18:21-23

Zato ti, sine čovječji, reci domu Izrailjevu: vi govorite ovako i kažete: prijestupi naši i grijesi naši na nama su, i s njih propadamo; kako bismo živjeli? Reci im: tako bio ja živ, govori Gospod Bog, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ; vratite se, vratite se sa zlijeh putova svojih, jer zašto da mrete, dome Izrailjev? -Ehezkiel/Jezekilj 33:10-11

Prema tome, plata za nepokajane grijehe je smrt, a dar Božji je život kroz pokajanje i tvorenje Njegovih instrukcija!Jer ako i sedam puta padne pravednik, opet ustane, a bezbožnici propadaju u zlu.-Mišle/Priče 24:16

To bi bilo to za Isaiju,u nastavku tretiramo Danila Smile[/quote]
avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od STP taj 2015-02-19, 21:42

Osim ako nemaš neko pitanje ili komentar na ovo što je do sada napisano ?
avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od STP taj 2015-02-19, 21:42

Bolje da idemo po redu nego da se vraćamo 100 puta unazad.
avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od SION taj 2015-02-20, 22:10

Vazna stvar koju bi trebalo uočiti jeste da se reč mesija nigde ne spominje u psalmu 22. Kao što smo već rekli, Hrišćani u ovoj pesmi vide proročanstvo o Isusovim mukama. Ponovimo to još jednom, ideja da bi Mesija trebalo da pati, umre i plati za grehe ne postoji u Tanahu, dok je u NZ to jedna od centralnih tema

A propo ovoga, kako se posmatra na ovaj stih?

"Odakle Ti rane na rukama, odgovoriče: »Dobih ih u kući prijatelja svojih."(Zaharija 13,6)
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od STP taj 2015-02-21, 18:41

SION ::
Vazna stvar koju bi trebalo uočiti jeste da se reč mesija nigde ne spominje u psalmu 22. Kao što smo već rekli, Hrišćani u ovoj pesmi vide proročanstvo o Isusovim mukama. Ponovimo to još jednom, ideja da bi Mesija trebalo da pati, umre i plati za grehe ne postoji u Tanahu, dok je u NZ to jedna od centralnih tema

A propo ovoga, kako se posmatra na ovaj stih?

"Odakle Ti rane na rukama, odgovoriče: »Dobih ih u kući prijatelja svojih."(Zaharija 13,6)

Jevreji često znaju da kažu za ovaj stih,(kada ga neko iz mesijanskih krugova citira kao argument za mesijanstvo Isusa),da je to tzv. "navlakuša za hrišćane"
Evo zašto. Hajde da pogledamo kompletnu 13. glavu

1 U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovom i stanovnicima jerusalimskim za greh i za nečistotu.

2 I u taj ću dan, govori Gospod nad vojskama, istrebiti iz zemlje imena idolima da se više ne spominju, i proroke i nečisti duh ukloniću iz zemlje.
3 I ako ko još usprorokuje, reći će mu otac njegov i mati njegova, koji ga rodiše: Nećeš biti živ, jer si govorio laž u ime Gospodnje. I otac će ga njegov i mati njegova, koji ga rodiše, probosti, što prorokova.
4 I u taj će se dan stideti proroci, svaki svoje utvare, kad bi prorokovao, i neće se ogrtati plaštem od kostreti da bi lagali.
5 Nego će svaki reći: Nisam prorok, ratar sam, jer me čovek najmi od mladosti moje.
6 I ako mu ko reče: Kakve su ti to rane na rukama? On će odgovoriti: Dopadoh ih u kući prijatelja svojih.
7 Maču, ustani na pastira mog, i na čoveka druga mog, govori Gospod nad vojskama, udari pastira, i ovce će se razbeći, ali ću okrenuti ruku svoju k malima.
8 I u svoj zemlji, govori Gospod, dva će se dela istrebiti u njoj i poginuti, a treći će ostati u njoj;
9 I tu ću trećinu metnuti u oganj, i pretopiću ih kako se pretapa srebro, i okušaću ih kako se kuša zlato, oni će prizvati ime moje, i ja ću im se odazvati i reći ću: To je moj narod; a oni će reći: Gospod je Bog naš.


Iz konteksta je jasno da se ovde govori o lažnom proroku.

Na osnovu čega se ovaj tekst može povezati sa :
a) sa Mesijom ?
b) sa Isusom ?
c) koliko je ljudi zadobilo rane u kuci onih koji ih mnogo vole ?

Pažljivo pročitaj gornji (prvi ) tekst koji sam objavio na forumu i tu su izneti jevrejski i hrišćanski kriterijumi kao i kakve dokaze koriste Jevreji,a kakve hrišćani. Evo dela koji govori o tome :

"Uporedimo „starozavetne“ kriterijume za Mesiju sa jednim od kriterijuma koje Novi Zavet ima. U Mateju 21:33-43, Isus navodno tumači 22. stih 118. psalma - „Kamen koji su graditelji odbacili postao je kamen temeljac“ kao potvrdu da Jevreji gube svoje specijalno mesto kao izabrani narod – jer nisu smatrali da je Isus mesija i da na njihovo mesto dolaze neznabošci.

1) Ovo nije proročanstvo; događaj se već desio, i nema govora o nekom budućem ispunjenju.
2) Psalm 118 je pesma zahvalnica posle pobedonosnog povratka izraelskog kralja iz bitke. Stihovi 19-25 su se pevali kako je povorka ulazila u Hram. Od stiha 26, narod peva iz Hrama. Psalmi 113-118 predstavljaju 6 himni zahvalnica.
3) Stih 22 se može metaforički odnositi na Davida, kog su otac i braća odbacili kada je Samuilo došao da pomaže jednog od njegovih sinova kao sledećeg cara Izraela, može se odnositi na Izrael, kog su svi neznabožački narodi odbacili. Postoji i tumačenje da je ovaj stih i psalm nastao u vreme gradnje drugog Hrama i da bi ga trebalo posmatrati u tom kontekstu. No, ono što je za nas važno jeste da se ovaj psalm nikako ne može odnositi na Mesiju, jer ne postoji niti jedan stih gde se govori da će ta ličnost biti odbačena. Naprotiv, biće car Izraela i nezvanični vladar sveta!
4) Stih 22 je potpuno izvučen iz svog prirodnog konteksta.

Kakva razlika između mesijanskih kriterijuma u judaizmu i hrišćanstvu! Sa jedne strane, imamo potpuno jasne uslove i Mesiju u kog nema potrebe verovati, jer će biti tako očigledno da je on taj vladar. Upravo to i jeste suština znaka – da bude vidljiv. Zar zaista mislite da bi nas Bog držao u neizvesnosti po tako važnom pitanju? Oni koji čitaju i slušaju proroke znaju da to nije slučaj."

...I usput da se podsetimo koje su odlike mesijanskog doba:

a) povratak izgubljenih plemena (5.Moj 30:3, Isaija 11:11-12 43:5-6, Jeremija 3:18 30:3, 32:37, Jezekilj 11:17, 36:24)
b) obnova Hrama (Isaija 2:2-3, 56:6-7, 60:7, 66:20, Jezekilj 37:26-27, 40-44, Malahija 3:4, Zaharija 14:20-21)
v) svetski mir (Mihej 4:1-4, Osija 2:20, Isaija 2:1-4, 60:18, 65:25)
g) Mesija vlada Izraelom u vreme kad svi drže Toru (Jezekilj 37:24, 5.Moj 30:8.10, Jeremija 31:32, Jezekilj 11:19-20, 36:26-27).
d) svi znaju za Boga (Zah 3:9, 8:23, 14:9,16; Isa 45:23, 66:23; Jer 31:33; Jez 38:23; Psa 86:9; Sof 3:9)

Mesija mora da bude direktan potomak Davida i Solomona, iz plemena Jude (1.Moj 49:10; 2. Sam 7:12-14; 1.Dnv 22:9-10). Loza se nastavlja samo sa oca na sina (4.Moj 1:1-18) i Mesija mora imati zemaljskog oca i biti ,,običan” čovek.

Vidimo da u ta poslednja vremena, Izrael prima nagradu i blagoslove za svu muku tokom dugog i mučnog izgnanstva (Isaija 2:1, 40:2, 51:17-23, 60:10,15,16; 61:3,7,66:10-12; Jeremija 30:11, Mihej 7:8,9), svi narodi sveta se kaju što su progonili Jevreje (Isaija 41:11; 49:23,25,26; 60:10-14;61:6,9, Jeremija 30:16, Jezekilj 37:28, 39:25-29, Joel 4:2, 16,17, Mihej 7:10,16,17, Sofonija 3:20) i dolazi do potpunog pomirenja sa Bogom, koje je toliko jako, da Izrael postaje kanal preko kog Božija svetlost osvetljava sve ostale nacije (Isaija 52:10; 60:1,2,3,19,20; 61:11, 62:11,2, Jeremija 33:8,9)

avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od lavić taj 2015-02-22, 12:29

STP pozdrav.

Hvala ti za tvoje odgovore samo na taj nečin ćemo razvodnjavati poruku jer ako pastiramo stotine redova teksta ja  trebam bar polovinu od toga uzvratiti i reći svoje mišljenje i ko će to sve ispratiti....nije meni problem poruka već ne mogućnost osvrta na svaku tačku jer ja nisam ni polovinu prvog posta ispratio a ti nudiš još toliko....to je zatrpavanje i tu je teško ići deo po deo i svaki ispitati.

,,U narednim stihovima, kada Bog proslavi Izraela, narodi (nejevreji) prepoznaju njegovu misiju (Šemot/2.Moj 19:6; Ješajahu/Isaija 61:6 itd.) i shvataju gdje su griješili.,,

Znači Izrael je ovde primer kako ga Bog PROSLAVLJA...ne Jevreji trebaju imati NACIJU IZRAEL kao meru...dobro to sam zapamtio slušam dalje:

,,Jer ću tada promijeniti narodima usne, te će biti čiste, da bi svi prizivali ime Gospodnje i služili mu jednodušno. -Cefan'ja/Sofonija 3:9,,

Kad će NARODIMA promeniti usne u kom vremenu?


,,Jer izniče pred njim kao šibljika, i kao korijen iz suhe zemlje;,,

Pred KIM izniče koren i kad?


,,...ne bi obličja ni ljepote u njega; i vidjesmo ga, i ne bješe ništa na očima, čega radi bismo ga poželjeli. Prezren bješe i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga nizašto ne uzimasmo. (53:2-3)

U kome to nebi lepote i koga to ne poželeše i ko ne poželi ?
Ko je to bio PREZRENI ODBAČEN i kad? Ko je taj bolesnik od koga svako zaklanja lice?
Koga to NIZAŠTA NE UZIMAŠE...?,,U 11. poglavlju knjige proroka Ješajahua postoji opis Mesije koji izniče kao šibljika iz korjena Jesejeva, ali kontekst tog poglavlja ukazuje na nekoga ko donosi mesijanko doba, sud i pravdu, jednom rječju pravedno Tora društvo. To je lider (sudija) koji niti je prezren niti je odbačen, već tokom njegovog pojavljivanja Bog sakuplja "prezrene i odbačene" sa svih strana svijeta.


Ovde imamo sudar sa dvema izjavama,o čemu se radi?
Gore upitah ko je šibljika i ovde je odgovor da to nije nacija već Mesija i ja kažem OK. Čitamo dalje,tamo se kaže da je taj Mesija vičan bolestima ida od Njega zaklanjaju lice ida je bio prezren, a ovde čujem da se to ne odnosi na tu istu šibljiku o kojoj je reč već sad na množinu nekih osoba....
Molim da se pažljivo čita opis šibljike u jednini i ceo opis je jednina i ovde se počinje odgovor ispravno kao jednina i Mesija a onda odjednom prelazi i zamenjuje taj jedan sa mnoštvom prezrenih i tako se pretvara ta izjava u mnoštvo Mesija pod uslovom da je početni odgovor ispravan da se radi o Mesiji kako je rečeno iznad:,,opis Mesije ,,

Tu je sudar jer ne možemo početi opis pripsati Mesijia onda odjednom iz kontinuiteta opisa ISTE LIČNOSTI preći na mnoštvo i opis ignorisati.,,Tako da su ovi stihovi očigledno simbolički opis rođenja Izraela koji je lutao po pustinji, gdje je gledajući ljudskim očima bio predodređen na propast i smrt. U to vrijeme Izrael je bio jedan od najmanjih naroda, potlačen i odbačen, prodan u ropstvo i osuđen na sigurnu smrt.,,


Ovo je drugi sudar sa samim odgovorom koji sam dobio evo čujmo:

,,,,U narednim stihovima, kada Bog proslavi Izraela, narodi (nejevreji) prepoznaju njegovu misiju (Šemot/2.Moj 19:6; Ješajahu/Isaija 61:6 itd.) i shvataju gdje su griješili.,,

Tu čujemo u istoj glavi opis Izraela kao uzora gde ga Bog proslavlja i postavlja za videlo narodima, a onda ispod više nije videlo već simbol i oličenje zla i ne poslušnosti...trebalo bi se opredeliti koja od ovih opcija ostaje?
Da li je sad šibljika Izrael kao nacija kad se tako ovde predstavlja ili onaj Mesija jer nisu oboje ujednini opisani već ili nacija ili Mesija...mogu li čuti ko je šibljika i ko je prezren od ljudi i odbačen?


,,Jer si ti narod svet Gospodu Bogu svojemu, tebe je izabrao Gospod Bog tvoj da mu budeš narod osobit mimo sve narode na zemlji. Ne zato što bi vas bilo više nego drugih naroda prihvati vas Gospod i izabra vas; jer vas bijaše manje nego ikojega drugoga naroda. -Devarim/5.Moj 7:6-7,,

Sad je svet, a iznad odbačen i prezren narod i sad smo ponovo kod početka ko je šibljika prezrena i odbačena?


,,Međutim, Bog je taj koji je uzeo taj isti narod izbavio i od njega načinio drvo koje će svojim plodovima blagosloviti cijelu zemlju. Identičnu sliku čitamo i u Devarim/5.Moj 32:9-10, Tehilim/Psalam 80:8, Hošea/Osija13:5.,,

Znači nije šibljika Mesija već je nacija koja je vična bolestima i prezrena i nije bilo lepote u naciji koja je u jednini opisana kao pojedinac. Znači šibljika je nacija  iz korena Jesejeva....dobro,pamtimo to i slušamo dalje.

Ko nemoći i bolesti uzima od naroda?
Kome grob beše sa bogatima?
Koga među zločince metnuše?
Šta se zbilo na Pedesetnici?

O ,lažnom proroku,u sledećem postu ako Bog da i dobijem odgovore na pitanja. Zamolio bih da idemo polako jer vera ne trpi brzinu, hvala.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od STP taj 2015-02-23, 18:42

STP pozdrav.

Hvala ti za tvoje odgovore samo na taj nečin ćemo razvodnjavati poruku jer ako pastiramo stotine redova teksta ja  trebam bar polovinu od toga uzvratiti i reći svoje mišljenje i ko će to sve ispratiti....nije meni problem poruka već ne mogućnost osvrta na svaku tačku jer ja nisam ni polovinu prvog posta ispratio a ti nudiš još toliko....to je zatrpavanje i tu je teško ići deo po deo i svaki ispitati.

Možemo da idemo deo po deo,samo pre toga je bilo važno da pročitaš kompletan odgovor koji je bio namenjen tebi,a ostalo lagano. Naravno,ali čitajući tvoja donja pitanja stičem utisak da nisi čitao kompletnu belešku koju sam ti poslao. Nije problem da idemo redom ali je važno da pre detaljnog analiziranja (deo po deo) pročitamo celu belešku jer su stvari koje si me dole pitao razjašnjene u kompletnoj analizi.

,,U narednim stihovima, kada Bog proslavi Izraela, narodi (nejevreji) prepoznaju njegovu misiju (Šemot/2.Moj 19:6; Ješajahu/Isaija 61:6 itd.) i shvataju gdje su griješili.,,

Znači Izrael je ovde primer kako ga Bog PROSLAVLJA...ne Jevreji trebaju imati NACIJU IZRAEL kao meru...dobro to sam zapamtio slušam dalje:

,,Jer ću tada promijeniti narodima usne, te će biti čiste, da bi svi prizivali ime Gospodnje i služili mu jednodušno. -Cefan'ja/Sofonija 3:9,,

Kad će NARODIMA promeniti usne u kom vremenu?


,,Jer izniče pred njim kao šibljika, i kao korijen iz suhe zemlje;,,

Pred KIM izniče koren i kad?


,,...ne bi obličja ni ljepote u njega; i vidjesmo ga, i ne bješe ništa na očima, čega radi bismo ga poželjeli. Prezren bješe i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga nizašto ne uzimasmo. (53:2-3)

U kome to nebi lepote i koga to ne poželeše i ko ne poželi ?
Ko je to bio PREZRENI ODBAČEN i kad? Ko je taj bolesnik od koga svako zaklanja lice?
Koga to NIZAŠTA NE UZIMAŠE...?,,U 11. poglavlju knjige proroka Ješajahua postoji opis Mesije koji izniče kao šibljika iz korjena Jesejeva, ali kontekst tog poglavlja ukazuje na nekoga ko donosi mesijanko doba, sud i pravdu, jednom rječju pravedno Tora društvo. To je lider (sudija) koji niti je prezren niti je odbačen, već tokom njegovog pojavljivanja Bog sakuplja "prezrene i odbačene" sa svih strana svijeta.


Ovde imamo sudar sa dvema izjavama,o čemu se radi?
Gore upitah ko je šibljika i ovde je odgovor da to nije nacija već Mesija i ja kažem OK. Čitamo dalje,tamo se kaže da je taj Mesija vičan bolestima ida od Njega zaklanjaju lice ida je bio prezren, a ovde čujem da se to ne odnosi na tu istu šibljiku o kojoj je reč već sad na množinu nekih osoba....
Molim da se pažljivo čita opis šibljike u jednini i ceo opis je jednina i ovde se počinje odgovor ispravno kao jednina i Mesija a onda odjednom prelazi i zamenjuje taj jedan sa mnoštvom prezrenih i tako se pretvara ta izjava u mnoštvo Mesija pod uslovom da je početni odgovor ispravan da se radi o Mesiji kako je rečeno iznad:,,opis Mesije ,,

Tu je sudar jer ne možemo početi opis pripsati Mesijia onda odjednom iz kontinuiteta opisa ISTE LIČNOSTI preći na mnoštvo i opis ignorisati.,,Tako da su ovi stihovi očigledno simbolički opis rođenja Izraela koji je lutao po pustinji, gdje je gledajući ljudskim očima bio predodređen na propast i smrt. U to vrijeme Izrael je bio jedan od najmanjih naroda, potlačen i odbačen, prodan u ropstvo i osuđen na sigurnu smrt.,,


Ovo je drugi sudar sa samim odgovorom koji sam dobio evo čujmo:

,,,,U narednim stihovima, kada Bog proslavi Izraela, narodi (nejevreji) prepoznaju njegovu misiju (Šemot/2.Moj 19:6; Ješajahu/Isaija 61:6 itd.) i shvataju gdje su griješili.,,

Tu čujemo u istoj glavi opis Izraela kao uzora gde ga Bog proslavlja i postavlja za videlo narodima, a onda ispod više nije videlo već simbol i oličenje zla i ne poslušnosti...trebalo bi se opredeliti koja od ovih opcija ostaje?
Da li je sad šibljika Izrael kao nacija kad se tako ovde predstavlja ili onaj Mesija jer nisu oboje ujednini opisani već ili nacija ili Mesija...mogu li čuti ko je šibljika i ko je prezren od ljudi i odbačen?


,,Jer si ti narod svet Gospodu Bogu svojemu, tebe je izabrao Gospod Bog tvoj da mu budeš narod osobit mimo sve narode na zemlji. Ne zato što bi vas bilo više nego drugih naroda prihvati vas Gospod i izabra vas; jer vas bijaše manje nego ikojega drugoga naroda. -Devarim/5.Moj 7:6-7,,

Sad je svet, a iznad odbačen i prezren narod i sad smo ponovo kod početka ko je šibljika prezrena i odbačena?


,,Međutim, Bog je taj koji je uzeo taj isti narod izbavio i od njega načinio drvo koje će svojim plodovima blagosloviti cijelu zemlju. Identičnu sliku čitamo i u Devarim/5.Moj 32:9-10, Tehilim/Psalam 80:8, Hošea/Osija13:5.,,

Znači nije šibljika Mesija već je nacija koja je vična bolestima i prezrena i nije bilo lepote u naciji koja je u jednini opisana kao pojedinac. Znači šibljika je nacija iz korena Jesejeva....dobro,pamtimo to i slušamo dalje.

Ko nemoći i bolesti uzima od naroda?
Kome grob beše sa bogatima?
Koga među zločince metnuše?
Šta se zbilo na Pedesetnici?

O ,lažnom proroku,u sledećem postu ako Bog da i dobijem odgovore na pitanja. Zamolio bih da idemo polako jer vera ne trpi brzinu, hvala.

Sva pitanja koja si postavio su detaljno tretirana u analizi na ovom linku: http://tanah-nz.blogspot.com/p/ko-je-stradalni-sluga-u-knjizi-proroka.html
Kada sam ti slao odgovor želeo sam što više da skratim,ali da tekst ostane detaljan jer samo tako može da se razume kompletan kontekst. Ipak možda sam trebao sve da pošaljem,ali znam da su ljudi alergični na opširne (čitaj detaljne) tekstove.

Međutim glupo je da pišem pitanja na koja je već odgovoreno i bilo bi lepo da u ovoj relativno i KRATKOJ belešci pronađeš odgovore istražujući. Moj savet je da TI za početak kreneš samo sa 53. glavom Isaije i samo to istražuješ dakle prvo pročitaj ovaj tekst gde se nalaze odgovori na tvoja pitanja,a zatim detaljno analiziraj sve nejasnoće nakon čitanja kompletnog teksta jer je bezveze da ako ti je nekoliko rečenica nerazjašnjeno postaviš pitanje na koje je u nastavku odgovoreno.

Samo što se tiče "sudara izjava" koje si spomenuo;verovatno nisi dobro shvatio. Jedno proročanstvo je mesijansko,a drugo se odnosi na Izrael (dakle11 glava-MESIJA, A IZRAEL . - 53. glava Isaije). To je jasno kao dan;ne mora da budu oba strogo mesijanska ili strogo o Izraelu,bilo bi potpuno kontradiktorno...

Nije mi problem da ti izdvojim odgovore direktno iz analize ali je mnogo bolje da sam istražiš,jer je zaista detaljno objašnjano i svi hrišćanski "argumenti" tretirani tako da ne može da bude nejasnoća,a ako ideš deo po deo a da prethodno nisi sve pročitao ništa ne može da se razume. Ipak ako baš ne budeš mogao da ih nađeš,ja ću ti izdvojiti.

Pozdrav Smile
avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od lavić taj 2015-02-24, 20:51

Ok. dogovoreno.
Trebaće mi više vremena jer čitam i neke knjige a i ostale stvari pa se možda u narednih parsedmica neću moći javiti jer ove teme želim baš detaljno da prođemo.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od SION taj 2015-02-24, 21:02

lavić ::Ok. dogovoreno.
Trebaće mi više vremena jer čitam i neke knjige a i ostale stvari pa se možda u narednih parsedmica neću moći javiti jer ove teme želim baš detaljno da prođemo.

I ja se slažem. Ovde treba zastati i dalje proučavati slovo po slovo.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od STP taj 2015-02-24, 22:16

SION ::
lavić ::Ok. dogovoreno.
Trebaće mi više vremena jer čitam i neke knjige a i ostale stvari pa se možda u narednih parsedmica neću moći javiti jer ove teme želim baš detaljno da prođemo.

I ja se slažem. Ovde treba zastati i dalje proučavati slovo po slovo.

Važi,može tako. Javljam se za oko 2 sedmice na forum,pa možemo da nastavimo. Šalom Smile
avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od lavić taj 2015-03-10, 21:35

Uskratiću jedno vreme ozbiljnije učešće na drugim forumima i uzeo sam drugu knjigu da čitam iz istorijski zapisa, ali naći ću vremena jer je ova tema iznad ostalih.

Prvi deo sam pročitao i ponuđena mi je adresa gde mogu sve odgovore čitati, ja ne bih tako razgovarao već pitao šta meni nije jasno, a zamolio bih sagovornika da kopira odgovor ili napiše svoj.

Nikad ni jedna tema nije bila ozbiljnija od ove i ja mogu ČUTI sve napisano i odgovoreno ali tražim da se čuje i ono što pitam i naravno odgovori na svako pitanje. Ako ste vi u pravu uzalud vera apostola i svih milijardi ljudi, a ako niste onda je uzaludan trud odreći se Isusa.

Kako god bilo biću objektivan sa verom koju želim dokazati Božjom pomoći.

Bilo bi najbolje da mi postavljamo pitanja i time istražimo ono što je naše uporište jer nametanje koncepta bez odovora nema svrhu.
Korektan dijalog je ključ uspeha zato budimo korektni i precizni.

Hvala i pozdrav.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od STP taj 2015-03-11, 19:44

Prvi deo sam pročitao i
Bilo bi dobro da,kada si već posvetio određeno vreme izučavanju ovih tema,pročitaš kompletnu poruku (barem to za početak).

ponuđena mi je adresa gde mogu sve odgovore čitati, ja ne bih tako razgovarao već pitao šta meni nije jasno, a zamolio bih sagovornika da kopira odgovor ili napiše svoj.
Kako god bilo biću objektivan sa verom koju želim dokazati Božjom pomoći.
Bilo bi najbolje da mi postavljamo pitanja i time istražimo ono što je naše uporište jer nametanje koncepta bez odovora nema svrhu.
Korektan dijalog je ključ uspeha zato budimo korektni i precizni.
Nikad ni jedna tema nije bila ozbiljnija od ove i ja mogu ČUTI sve napisano i odgovoreno ali tražim da se čuje i ono što pitam i naravno odgovori na svako pitanje.

Naravno može i tako,nije problem. Samo mi nije jasno,kada smo već kod korektnog i preciznog razgovora,zašto je problem pre postavljanja pitanja pročitati šta je sagovornik napisao I ako već postoje nejasnoće oko neke teme,ja se slažem da je lakše postaviti pitanje,ali je korektnije pročitati sve što je rečeno.
Ako baš nemaš vremena da čitaš kompletnu belešku,postoji opcija na tastaturi "CTRL + F" koja ti omogućava da kucaš ključne reči i sva mesta na kojima se ta ključna reč pominje bivaju markirana.
Naravno ovo je bio samo moj predlog, a dogovor stoji, ,uvek možemo da zanemarimo trud autora i idemo pitanje po pitanje. Kada god stignem odgovoriću na pitanja I eventualno postaviti tzv. “protivpitanja” ili čisto da proverim tvoje razumevanje nekih tekstova u Tanahu (u vezi sa temom).
Ako ste vi u pravu uzalud vera apostola i svih milijardi ljudi, a ako niste onda je uzaludan trud odreći se Isusa.

Ne zaboravimo da u kompletnoj praksi ne postoje samo dve moguće opcije (one opcije koje smo mi uzeli u obzir).Takav pogled na svet je lažna dilema,dok u realnosti postoji na desetine mogućih opcija.Na primer ; Moguće je uvek biti hrišćanin ili pripadnik neke druge slične religije i biti dobar čovek. I to je potpuno realno. Zato je judaizam jedinstvena religija jer ne traži da budeš Jevrejin.

Uzgred,današnji Islam ima 2 milijarde vernika među kojima ima jako dobrih ljudi sa snažnom verom . Opet i ti kao hrišćanin i ja kao jevrejin,možemo lako da pobijemo sva pogrešna islamska učenja i tako diskvalifikujemo Islam kao "izvorno" verovanje. I šta sada,propadoše stotine i hiljade dobrih ličnosti ?
Ovo je bio samo primer da bih ti pokazao da tvoj odnos prema ovim našim razgovorima I izučavanjima ne bi trebao da bude “Evo ako je ovo do sada bilo pogrešno,kompletna ova priča u kojoj sam do sada bio nema smisla…” . I ja sam bio hrišćanin,a sada nisam,što ne znači da preko hrišćanstva nisam upoznat sa izvornim biblijskim – jevrejskim konceptom. Svaki izazov pred koji nas Bog stavi treba prihvatiti I biti objektivan,jer u suštini Tanaha je izučavanje I proveravanje ,bez predrasuda zbog prethodnog verovanja.

Hvala i pozdrav.
Hvala tebi što se interesuješ,pozdrav Smile
avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od lavić taj 2015-03-11, 20:53

Nema 2 milijarde muslimana...pretera ga.
Ti kao ne hrišćanin trebalo bi da si kao bivši hrišćanin realan u proceni ali o tome ćemo kasnije.Dogovoreno,sve isčitam i zabeleške napravim šta je sporno i to ćemo raditi.
Samo potrajaće to jer imam nekih obaveza,ova tema zahteva veliku pažnju a evo dve sahrane u par dana i u rodu i u veri....malo odmora mi treba za ozbiljnije teme.ve odradio

Kad budem sve odradio pisaću pa kad naiđeš odgovori.
Pozdravljam.
lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od STP taj 2015-03-12, 12:38

Nema 2 milijarde muslimana...pretera ga.
Ti kao ne hrišćanin trebalo bi da si kao bivši hrišćanin realan u proceni ali o tome ćemo kasnije.

Nemam tačnu predstavu koliko ih je,a ovaj podatak sam pročitao na vikipediji ( http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC ) tako da moguće da ih je i manje,ali opet to nije moja poenta. Wink

Dogovoreno,sve isčitam i zabeleške napravim šta je sporno i to ćemo raditi.
Samo potrajaće to jer imam nekih obaveza,

Ok.

a evo dve sahrane u par dana i u rodu i u veri....malo odmora mi treba za ozbiljnije teme.ve odradio

Moje saučešće. Ništa,odmori se i kada nađeš vremena za izučavanje javi se,ja sam tu,mada imam i ja dosta obaveza.


avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od lavić taj 2015-03-21, 11:59

Ovako,predlažem da STP postavi sav materijal što ima a mi onda polako da analiziramo sve to u celosti jer parcijalno analiziranje nigde ne vodi i samo komplikuje stvari.
Naprimer:
Ja pitam obrazloženje za jednu stavku i dobijem u odgovoru nešto što uzrokuje rugu dilemu i onda pitam za drugu pojavi se u odgovoru nešto treće i sve todovodi do još veće konfuzije i taj zaplet nebi imao kraja jer se nezna šta će se sledeće pojaviti kao sporno....

Od ranije sam primetio da u psalmima ima opisa koji se pogrešno adresiraju i to sam prihvatio kao grešku jer vidim da nisu sami apostoli pisali sve te reči jer ima opisa iz trećeg lica na nekim mestima a poznato je da ribari nisu bili imućni niti su znali Toru ni proroštva pa ni Isusa nisu shvatali već je ta amplituda išla od sina drvodelje preko proroka do cara a tek posmrti i vaskrsa kao Mesiju.

Pošto su jevanđelja pisana tek nakon Pedesetnice držim da su prvenstveno bila svedočanstvo o Isusovom proroštvo i obećanju koje se ispunilo (silazak Duha) a samim tim propovedanje Isusa kao Mesije.
Mene prevenstveno zanima Danilo 9 gl. o određivanju vremena kad će Mesija biti pogubljen koji je vaš stav potim pitanjem?
Drugo pitanje je o Jovanu krstitelju da li držite da je on glas koji viče u pustinji?
I treće pitanje da li su anđeli prevarili pastire da im se rodio Mesija l je to izmišljena priča?

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od SION taj 2015-03-21, 13:07

Meni se čini da je u pitanju takođe loše adresiranje, ali prvenstveno zbog rabinskog tumačenja mesijanskog doba, jer oni zbog slepoće ne vide da Mesija dolazi dva puta, a ne samo jednom da uspostavi svoje carstvo.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Da li je Isus iz Nazareta mesija najavljen u Tanahu ?

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Strana 1 od 2 1, 2  Sledeći

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu